Iekšējās kārtības noteikumiSkatīt
Skolas nolikums (ar grozījumiem, kas izdarīti 24.08.2022.)Skatīt
Skolas attīstības prioritātes 2021./2022.-2024./2025.m.g.Skatīt
Darba kārtības noteikumiSkatīt
Skolas struktūra un atbildīgās personasSkatīt
Skolas pašnovērtējuma ziņojumsSkatīt
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (ar grozījumiem, kas izdarīti 02.12.2022.)Skatīt
Kārtība, kādā Rīgas Iļģuciema pamatskolā uzturas nepiederošas personasSkatīt
Kārtība, kādā tiek veikti atbalsta pasākumi skolēniem valsts pārbaudes darbosSkatīt
Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamoSkatīt
Ugunsdrošības instrukcijaSkatīt
Izglītojamo un skolas darbinieku evakuācijas plāns ārkārtas situāciju un apdraudējumu gadījumosSkatīt
Stadiona un bērnu rotaļu laukuma publiskās lietošanas noteikumiSkatīt
Bibliotēkas reglamentsSkatīt
Bibliotēkas lietošanas noteikumiSkatīt
Bibliotēkas izsniegto mācību grāmatu lietošanas kārtībaSkatīt
Skolēnu domes reglamentsSkatīt
Skolas Padomes reglamentsSkatīt
Atbalsta personāla komisijas reglamentsSkatīt
E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtībaSkatīt
Kārtība par darbu attālinātājā mācību procesāSkatīt
Muzeja reglamentsSkatīt