skolas logo - zīle un divas ozollapas

SKOLAS MISIJA:

Rīgas Iļģuciema pamatskola (līdz 2022. gada 31. augustam Iļģuciema vidusskola) nodrošina daudzveidīgu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu vispārējo izglītību skolēniem no Iļģuciema un citām Rīgas apkaimēm.


SKOLAS VĪZIJA par izglītojamo:

Atbildīgs, uzticams un radošs savas profesionālās nākotnes veidotājs, kas ciena sevi, apkārtējos un vidi, kurā dzīvo un mācās. 


SKOLAS VĒRTĪBAS:

Vērtības veido izglītības iestādes kā organizācijas kultūras pamatu.
Vērtības ir citiem vārdiem pateikts, kā pie mums dzīvot, kā uzvesties.
Vērtības kā pieturzīmes, kas palīdz virzīties uz izaugsmi.

ATBILDĪBA

Uzņemamies atbildību par savu rīcību un tās radītajām sekām; izpildām solījumus un atzīstam
pieļautās kļūdas, lai no tām mācītos; godprātīgi izpildām uzticētos pienākumus; iesāktos darbus
paveicam līdz galam; patstāvīgi pieņemam lēmumus par savu nākotni un izvēlamies piemērotāko
alternatīvu; pienākumus veicam kvalitatīvi un norādītajā laikā; neatlaidīgi, pārvarot problēmas,
šķēršļus, tiecamies sasniegt izvirzīto mērķi (veicam darbu, uzdevumu).
Mēs katrs esam atbildīgs par savu darbu, sasniegumiem un savā ceļā izdarītajām izvēlēm. Mēs
katrs esam līdzatbildīgi par skolā notiekošo, par skolas sasniegumiem. Mēs lepojamies ar saviem
un skolas panākumiem un palīdzam tos viens otram gūt.


UZTICĪBA

Uzticamies cits citam, palīdzam cits citam un atbalstām cits citu ceļā uz izaugsmi, izvirzītajiem
mērķiem. Skolas kolektīvā, klases kolektīvā, sadarbībā ar vecākiem veicinām atvērtas un uzticībā
balstītas attiecības. Atklāti runājam par problēmām, kopā, cits citam palīdzot, cits citu atbalstot, tās
risinām.
Esam uzticīgi un lojāli savai skolai.

RADOŠUMS

Attīstām savas spējas un talantus, to papildinot ar savām personiskajām sajūtām; izkopjam iztēli;
veidojam, kopjam tādu skolas vidi, kas sekmē produktivitāti, jaunradi, oriģinalitāti, lai ikviens
pilnvērtīgi spētu risināt dažādus dzīves izaicinājumus un spētu rīkoties, sastopoties ar nākotnē
gaidāmajām inovācijām.
Radošums ir pamats konkurētspējīgām idejām, jauniem produktiem un pakalpojumiem,
skolas un valsts izaugsmei!


TRADĪCIJAS
Kopjam un veidojam tradīcijas, kas sekmē radošumu, piederību skolai, veido mūs par skolas un
valsts patriotiem.

Mūsu skolas tradīcijas – mūsu zīmols!