Apstiprinu:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas vadītāja I.Pūce

_______________________

2022. gada 1.jūnijā

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības
NOMAS OBJEKTA ADRESERīgā, Dzirciema ielā 109
KADASTRA APZĪMĒJUMSIļģuciema vidusskolas ēkā būves kadastra apzīmējums 0100 077 0184 001
IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBAIļģuciema vidusskolas telpas Nr. 110, iznomājamo telpu platība – 24,1 m2.
PIESAISTĪTĀ ZEMESGABLA DOMĀJAMĀ DAĻA UN PLATĪBA PROPORCIONĀLI AIZŅEMTAJAI TELPU PLATĪBAIZemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 077 0184) 241/100234 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst 49,40 m2 zemes platībai.  
IZMANTOŠANAS VEIDSFrizētavas pakalpojuma sniegšanas vajadzībām.
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSASaskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “EIROEKSPERTS” 19.05.2022. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu – Telpu nomas maksa ir  72,14 EUR mēnesī (neieskaitot PVN), zemes nomas maksa 0,69 EUR mēnesī (neieskaitot PVN), izsoles nosacītā kopējā nomas maksa –  72,83 mēnesī (neieskaitot PVN).
IZSOLES SOLIS0,10 EUR/m2
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ 6 (seši) gadi.  
IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETARakstiska izsole notiks 2022.gada 8.jūnijā, plkst.09.40.
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAIPieteikumi jāiesniedz, līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst. 16:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.
NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMINav
 
IZNOMĀTĀJSIļģuciema vidusskola, Dzirciema iela 109, Rīga, LV-1055
NOMAS LĪGUMA PROJEKTSAr izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://www.riga.lv, kā arī Iļģuciema vidusskolā un tīmekļvietnē  http://www.icvs.lv/
OBJEKTA APSKATE  (vieta, laiks)Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Raimonds Ezerietis, tālrunis 26175209