Grāmatas

IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

Rīga

19.09.2019.                                                                                                   Nr. VSIL-19-6-nts

Mācību grāmatu lietošanas kārtība Iļģuciema vidusskolā

 1. Ar mācību grāmatām  iespēju robežās tiek nodrošināti visi sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas audzēkņi.
 • Mācību gada beigās skolēni tiek informēti par to, kādas mācību grāmatas un darba burtnīcas tiks izmantotas nākamajā mācību gadā. Mācību līdzekļu izvēle tiek saskaņota mācību jomu komisijās.
 • Sākumskolas un pamatskolas audzēkņiem nepieciešamās mācību grāmatas augusta pēdējā nedēļā saņem klases audzinātājs, kurš tās izdala skolēniem septembra pirmajā nedēļā. Vidusskolēni mācību grāmatas saņem individuāli septembra pirmajās dienās.
 • Saņemot no bibliotēkas jau lietotu mācību grāmatu, skolēna pienākums ir pārbaudīt tās pašreizējo stāvokli un saskaņā ar klases audzinātāju un klases bibliotekāru novērtēt to. Ja grāmata bojāta, skolēnam ir tiesības 3 dienu laikā bibliotēkā to apmainīt. Skolēns grāmatas aizmugurē ieraksta savu vārdu, uzvārdu, klasi un mācību gadu, grāmatas apvāko.
 • Par katru saņemto grāmatu skolēns parakstās, šīs lapas ar parakstiem visu mācību gadu glabājas pie skolas bibliotekāra.
 • Kategoriski aizliegts bojāt bibliotēkas grāmatas, izdarīt tajās ierakstus, svītrojumus, zīmējumus, lietot neapvākotas grāmatas, atstāt tās kabinetos, gaiteņos. Ja skolēns divu nedēļu laikā kopš mācību gada sākuma grāmatas nav apvākojis, skolotājs tiesīgs viņam tās atņemt un nodot atpakaļ bibliotēkā. Lai grāmatas atgūtu, tās jāapvāko bibliotekāra klātbūtnē.
 • Katra skolēna pienākums ir savlaicīgi un bez atgādinājuma salabot savas mācību grāmatas.
 • Ja mācību grāmata sabojāta vai nozaudēta, tad skolēnam tā jāaizvieto ar jaunu, līdzvērtīgu.
 • Mācību gada beigās klases audzinātājs kopā ar klases bibliotekāriem pārbauda un novērtē ar atzīmi mācību grāmatu saglabāšanu.
 1. Mācību gada beigās pamatskolas audzēkņi mācību grāmatas nodod personīgi audzinātājai.
 1. Vidusskolēni mācību grāmatas nodod individuāli.
 1. Jaunajā mācību gadā grāmatas var neizsniegt, ja nav nodotas iepriekšējā gadā paņemtās.

Direktore                                                                                                                   I. Tauriņa