Mērķis

      Apgūt zināšanas, izkopt spējas un prasmes dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomās un veidot attieksmi pret sevi, citiem, dabu, darbu, kultūru, sabiedrību un valsti.

Uzdevumi

Veicināt radošu ideju realizēšanu;

 Ø Audzināt skolēnos vēlmi papildināt savas zināšanas;

Ø Attīstīt skolēnos vēlmi prast sevi apliecināt kā zinošu un radošu personību.

 Ø Apgūt pamatzināšanas un prasmes dažādu materiālu pielietošanas iespējām vizuālajā mākslā.

 Ø Pilnveidot skolēnu iztēles spējas, estētiskās jūtas, un praktiskās iespējas to izteikšanā.

 Ø Iepazīt papīru kā daudzveidīgu materiālu.

 Ø Motivēt audzēkņus pašattīstībai, paaugstinot viņu atbildību par savu spēju, talantu un dažādu prasmju izkopšanu un personības izaugsmi.

 Ø Apliecināt māksliniecisko izaugsmi, piedaloties Latvijas un starptautiskajos mākslas konkursos, izstādēs, festivālos un citos mākslas projektos

Plānotie rezultāti

1. Ir veidota mākslinieciskā pašizpausme, celta skolēnu pašapziņa, veidota pozitīva savstarpēja saskarsme.

2. Harmoniskas, vispusīgas, radošas un pilsoniski aktīvas personības attīstība;

3. Radošās darbības pieredze un prasme īstenot savas idejas;

4. Zināšanas un prasmes dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomās;

5. Zināšanas par latviešu tautas kultūras vērtībām un priekšstats par mākslas norisēm Latvijā un pasaulē;

6. Apgūta pieredze darboties labvēlīgā sociālā vidē;

7. Iegūta konkursu, izstāžu un citu mākslas projektu pieredze.

Zīmēšanas/ gleznošanas pulciņš “Mana māksla”
Zīmēšanas/ gleznošanas pulciņš “Mana māksla”
Zīmēšanas/ gleznošanas pulciņš “Mana māksla”
Zīmēšanas/ gleznošanas pulciņš “Mana māksla”