IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

 Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

Rīgā                                                                                                   

27.01.2020.                                                                                                   Nr. VSIL-20-1-ins

Ugunsdrošības instrukcija

Iļģuciema vidusskolas teritorijai un telpām

Instrukcija izdota saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa

LR MK noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”

 1. Objekta vispārīga un ugunsdrošību raksturojoša informācija

1.1. Instrukcijā noteiktas pamatprasības objekta ugunsdrošībā, kas jāievēro iestādes ēkā un teritorijā.

1.2. Par ugunsdrošību iestādē atbild tās vadītājs.

1.3. Visas personas, kas pieņemtas darbā, ir jāiepazīstina ar šo instrukciju. Instruktāžu veic ugunsdrošības speciālists un reģistrē ugunsdrošības instruktāžu žurnālā.

1.4. Darbinieku pienākums ir apgūt ugunsdrošības instrukcijas un tās ievērot.

1.5. Par ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem vainīgās personas var tikt sauktas pie kriminālās, administratīvas, disciplināras un materiālas atbildības likumā noteiktā kārtībā.

1.6. Instruktāžu par ēku un iekārtu ugunsbīstamības raksturojumu, uzglabājamo, izmantojamo vielu un materiālu ugunsbīstamību, rīcību ugunsgrēka gadījumā darba vietā veic ugunsdrošības speciālists ne retāk kā 1 reizi gadā, reģistrējot Ugunsdrošības uzskaites žurnālā.

 • Objekta un teritorijas lietošanas veids

Izglītības iestādes ēka atrodas Dzirciema ielā 109.

Objekta un teritorijas lietošanas veids:

2.1.lietošanas  veids-publiskas būves, kuras tiek izmantotas publiskiem pasākumiem (skolas, bibliotēkas, kultūras nami, u.c.) atbilstoši LR būvnormatīvam LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība”.

Iestādes ēkas raksturojums:

 • 3 stāvu,
 • pamati-dzelzsbetons, betons,
 • ārsienas- siltināti dzelzsbetona paneļi,
 • būves pārsegumi-dz./b. paneļi,
 • jumts gumijotie ruļļu materiāli-ruberoīds.
 • Iestādē esošās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas

3.1. Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas nav.

3.2. Apkures sistēma-apkuri ēkā nodrošina AS” Rīgas siltums” caur ēkas siltummezglu.

3.3. Ventilācijas sistēma-ir ierīkota automātiskā ventilācijas sistēma vienā ēkas spārnā, sporta zālē. Pārējā ēkas daļā ir dabīgā ventilācijas sistēma.

3.4. Elektroapgāde-elektroapgādi nodrošina AS „Latvenergo”, AS ”Sadales tīkli”. Ēkai pienāk viens elektropievads. Ir divas elektrosadales telpas ēkas pagrabstāvā, kur nepieciešamības gadījumā iespējams atslēgt elektropadevi. Autonomā elektroenerģijas avota skolai nav.

3.5. Tuvākā ūdens ņemšanas vieta-ēkas teritorijā 15 metrus no ēkas atrodas 2 (divi) ugunsdzēsības hidranti UH, tips-Maskavas tipa.

Maksimāli pieļaujamā ugunsslodze. Pamatojoties uzMK noteikumiem Nr.238 ”Ugunsdrošības noteikumi” 5.pielikums, objekts atbilst lielam ugunsbīstamības līmenim.

 • Esošo ugunsgrēka dzēšanai paredzēto ierīču un aprīkojuma raksturojums un izmantošanas kārtība
  • Iestādē esošas ugunsdzēsībai paredzētās, ierīces, iekārtas, inventārs :
 • ugunsdzēšamie aparāti PA-6 -29 gab.
 • ugunsdzēsības hidranti teritorijā – 2 gab.

4.2. Ugunsdzēšamie aparāti PA-6 paredzēti dažādu viegli uzliesmojošu vielu  un degt spējīgu vielu dzēšanai, zem sprieguma esošu elektroietaišu (līdz 1000W) dzēšanai. Kā arī organiskas izcelsmes cieto vielu, šķidrumu, gāzu dzēšanai. UG aparātu dzēstspēja ir 13A 70B un kopējā dzēstspēja 221A1190B.

4.3. UG aparātu ekspluatācijas noteikumi:

 • UG aparāta novietojums no grīdas līdz UG rokturim ir noteikts- 1,5m.
 • Atbildīgā persona nodrošina UG aparātu vizuālo apskati 2* gadā par to izdarot atzīmi uz UG aparāta uzlīmes.
 • Ja UG aparāts ir bojāts (korozija, mehānisks bojājums, šļūtenes, sprauslas, manometra), tad jānodrošina tehniskā apkope.
 • UG aparātu tehnisko apkopi veic ne retāk kā reizi 5 gados, vai kā paredzējis ražotājs (iestāde apkopes veic 1* gadā).
 • Par tehnisko apkopi liecina atzīme uzlīmē uz UG aparāta korpusa.

Aizliegts:

 • izmantot UG aparātu saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām,
 • pārkāpt ražotāja noteiktos ekspluatācijas noteikumus,
 • ekspluatēt bojātu UG aparātu,
 • ekspluatēt UG aparātu, kam noteiktā kārtībā nav veikta tehniskā apkope.
 • Prasības UG aparātu un UG inventāra ekspluatācijā

5.1. Ēkas, telpas ir jānodrošina ar UG aparātiem atbilstoši UG noteikumu Nr.238 ”Ugunsdrošības noteikumi” 9.nodaļas prasībām.

5.2. UG aparāti un inventārs jāizvieto labi redzamā un pieejamā vietā, kas jāatzīmē ar norādījuma zīmēm.

5.3. Jānodrošina piekļūšana UG aparātiem un inventāram. UG aparāti jānovieto ne augstāk kā 1,5 metri no grīdas.

5.4. UG aparātu PA-6 ekspluatācija, pārbaude, remonts un uzpildīšana jāveic atbilstoši LVS standartam Nr.446, tehnisko pasu un ražotāja instrukciju prasībām.

5.5. Pulvera aparātu pārbaude jāveic vienu reizi gadā. Pulvera derīguma termiņam jābūt norādītam uz aparāta korpusam.

5.6. UG aparātus remontēt drīkst tikai ar attiecīgas kvalifikācijas speciālisti.

5.7. Uz UG aparāta korpusa jābūt marķējumam valsts valodā, kurā norādīts:

 • aparāta tips un ražotājs,
 • pildījuma (dzēšanas vielas) veids un daudzums,
 • kādas ugunsgrēka klases dzēšanai tas paredzēts,
 • iedarbināšanas kārtības paskaidrojums un piktogramma,
 • ekspluatācijas nosacījumi,
 • derīguma termiņš,
 • uzpildīšanas un apkopes datums un izpildītājs, nākamās pārbaudes datums,
 • uzlīme par UG aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati.

5.8. Aizliegts ekspluatēt ugunsdzēsības aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu.

5.9. UG aparāti iedarbināmi atbilstoši instrukcijai, kas atrodas uz aparāta korpusa.

5.10. Papildus UG aparātiem izmantojams šāds ugunsdzēsības inventārs, ja tas ir pieejams:

 • ugunsdzēsības pārklājs,
 • kastes ar smiltīm un sorbentu,
 • speciāli rīki, laužņi, ķekši, cirvji, kāpnes, lāpstas, u.c.,
 • ugunsdzēsības hidrants,
 • tuvākā ūdens ņemšanas vieta Dzirciema iela 109 no hidrantiem.
 • Dzēšana ar PA ugunsdzēsības aparātiem

6.1. Aparāti sastāv no hermētiski noslēgta korpusa ar UG pulveri un korpusā ieskrūvētu palaišanas mehānismu, kam pievienota šļūtene (PA4-PA12), vai speciāls uzgalis pulvera izplūdei (PA1-PA2).

6.2. Korpusā ir pastāvīgs 15 bāru (N20 spiediens), ko uzrāda manometrs, manometra rādītājam atrodoties skalas zaļās zonas vidusdaļā. Aparāts darbam nederīgs, ja manometra rādītājs atrodas skalas sarkanajā zonā.

6.3. Lai iedarbinātu palaišanas mehānismu jāizvelk sprosttapa, jāatbrīvo šļūtene un jātur tuvāk pie uzgaļa, nospiežot sviru, padodam pulveri dzēšanai. Atlaižot sviru padeve tiks pārtraukta.

6.4. Visdrošāk izmantojamie, produktīvākie ir pulvera UG aparāti. RD Iļģuciema vidusskola izmanto UG aparātus PA-6, kas pulveri nepārtraukti pados 15 sekundes. Aparātus paredzēts izmantot mērenā un aukstā klimata apstākļos ar temperatūru no ‑30gr.C līdz +60gr.C gan telpās, gan ārpus tām. PA aparāti izmantojami organiskas izcelsmes cieto vielu dzēšanai.

A Dažādu viegli uzliesmojošu šķidrumu (benzīns, eļļa, tauki, spirts),

B.Elektroiekārtu zem sprieguma līdz 1000 W- dzēšanai,

C atklāta liesma.

ABC tipa pulvera aparāti paredzēti izmantošanai aizdegšanās sākumstadijā!

 • Iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi  to mazināšanai

7.1. Ugunsgrēka iekšējie cēloņi var būt:

 • elektroinstalācijas un iekārtu defekti,
 • ugunsdrošības normu neievērošana,
 • bērnu rotaļas ar atklātu uguni,
 • tīša dedzināšana,
 • apkures ierīču bojājumi un nepareiza ekspluatācija, svecīšu un adventes vainagu dedzināšana.

7.2. Ugunsgrēka ārējie cēloņi var būt:

 • zibens izlāde,
 • ļaunprātīga dedzināšana,
 • terora akts u.c.

Preventīvie pasākumi:

 • elektroiekārtas jāaprīko ar aizsargierīcēm pret pārslodzi, īssavienojumu,
 • elektrosadales skapjiem jābūt slēgtiem,
 • elektroietaises uztur darba kārtībā, ekspluatē atbilstoši ražotāja norādījumiem,
 • elektroinstalācijas pretestības mērījumus veic reizi 10 gados,
 • elektroiekārtas pēc darba atvieno no elektrības padeves,
 • aizliegts bez uzraudzības atstāt elektroierīces, izņemot gadījumus, kad to pieļauj ražotāja instrukcijas,
 • ierīces attīra no putekļiem un nosēdumiem.

Aizliegts:

 •  izmantot bojātu un paštaisītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elelektroierīci,
 • ekspluatēt elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, kura nav nodrošināta ar aizsargierīci-drošinātāju, aizsargslēdzi,
 • lietot nekalibrētu vai paštaisītu elektroinstalāciju, elektroietaises, vai  ekspluatēt  bojātus vadus, kabeļus kā arī drošinātājus ar neatbilstošu pārejas pretestību,
 • novietot degtspējīgas vielas un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no gaismas ķermeņiem, izņemot gadījumus, ja to pieļauj ražotājs,
 • elektrosadales telpās glabāt degtspējīgus priekšmetus,
 • izmantot pagarinātājus vai pagaidu instalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir saritināta uz spoles vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs.

7.3. Ugunsdrošības normu ievērošana

7.3.1 Atbildīgā darbinieka par ugunsdrošību nozīmēšana iestādē, tā apmācība saskaņa ar MK noteikumu prasībām.

7.3.2. Atbildīgā persona nodrošina iestādi ar ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvo aktu prasībām būvniecībā.

73.3. Objekta un teritoriju ekspluatē atbilstoši noteiktam lietošanas veidam, ievērojot noteikto ugunsslodzi, ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā.

7.3.4. Iestādes atbildīgā personas nodrošina UG instruktāžas visiem darbiniekiem.

7.3.5. UG instruktāžu veic par UG instrukcijā norādīto informāciju, kas tieši attiecas uz nodarbinātajiem.

7.3.6. UG instruktāžu veic ne retāk, kā vienu reizi gadā.

7.3.7. Atkārtotu instruktāžu veic, ja:

 1. izdarīti grozījumi UG instrukcijā,
 2. nodarbinātie nav ievērojuši UG noteikumus vai UG instrukcijā noteiktās prasības,
 3. objektā noticis ugunsgrēks (izvērtē ugunsgrēka apstākļus).

7.3.8. Ne retāk, ka vienu reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar UG instrukcijas sadaļu ”Rīcība ugunsgrēka gadījumā” t.i. evakuācija ugunsgrēka gadījumā.

Aizliegts:

 • uzkopšanai izmantot degtspējīgus šķidrumus, kuri nav speciāli paredzēti šim nolūkam,
 • atstāt pa nakti darbojošās sadzīves elektroiekārtas un elektroierīces, izņemot gadījumus, ja to pieļauj ekspluatācijas instrukcijas, atkausēt aizsalušus cauruļvadus ar atklātu uguni,
 • novietot balonus ar degtspējīgām vai oksidējošām gāzēm, kā arī šķidras bīstamas vielas pagrabos, cokolstāvos, bēniņos. 
 • Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits objektā

8.1. Izglītības iestāde vienlaicīgi var atrasties un uzturēties vairāk par 600 cilvēkiem vienlaicīgi.

9.Kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie objekta

9.1. Objektā katrā stāvā ir izvietoti evakuācijas plāni atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9.2. Evakuācijas ceļi un izejas ir apzīmētas ar evakuācijas zīmēm.

9.3. Zīmes norāda evakuācijas ceļu un izeju, ir daļēji nodrošinātas ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma enerģijas avota.

9.4. Durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez šķēršļiem un ir apzīmētas ar evakuācijas zīmēm.

9.5. UG un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nedrīkst ierīkot autostāvvietas un citus šķēršļus.

9.6. Piebrauktuvēm nodrošina pietiekamu izturību, kas atbilst ugunsdzēsības tehnikas slodzei. Piebrauktuvēs drīkst ierīkot zālāju ar attiecīgi nostiprinātu pamatnes konstrukciju.

Evakuācijas ceļos aizliegts:

 • iebūvēt turniketus, paceļamās durvis, virpuļdurvis, ja tās nav aprīkotas ar manuālu atvēršanas mehānismu,
 • iestiklot atklātās zonas un dūmu aizsargātu kāpņu telpu,
 • evakuācijai paredzētās durvis aprīkot ar aizdariem, aizbīdņiem, slēdzenēm, vai citādi ierobežot to atvēršanu no iekšpuses,
 • kāpņu telpās ierīkot telpas, kas paredzēts citiem mērķiem, izvietot cauruļvadus, ventilācijas vadus, iebūvētus skapjus, kā arī izvietot iekārtas, kas izvirzītas ārpus sienas plaknes,
 • evakuācijai paredzētās durvis un izejai paredzētās durvis aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem,
 • pārbūvēt evakuācijas ceļus vai mainīt durvju vēršanās virzienu, neievērojot būvnormatīvu prasības,
 • izvietot dekorācijas, apdares materiālus vai apgaismes iekārtas, kas var maldināt cilvēkus evakuācijas laikā,
 • novietot priekšmetus, mēbeles, iekārtas kāpņu telpās, uz kāpņu laukumiem,
 • izvietot uz grīdas segumu, kas var apgrūtināt evakuāciju.  

10. Teritorijas uzturēšana kārtībā

10.1. Objekta teritoriju nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 standartam ”Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”.

10.2. Ceļus un piebrauktuves pie ēkām un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām uztur tā, lai nodrošinātu UG automobiļu piekļūšanu.

Aizliegts:

 • smēķēt, izņemot atbilstoši iekārtotās un apzīmētās vietās,
 • ierobežot teritoriju tā, ka tiek traucēta UG automobiļu piekļūšana ēkām,
 • izliet viegli uzliesmojošus šķidrumus kanalizācijas sistēmās.

11. Prasības elektroietaišu ekspluatācijā

11.1. Elektroietaises jāekspluatē atbilstoši ražotāja noteiktajam.

11.2. Elektroierīces jāaprīko ar aizsargierīcēm pret īssavienojumu un pārslodzi, kas var izraisīt ugunsgrēku.

11.3. Elektrosadales skapjiem pastāvīgi jābūt aizslēgtiem un apgādātiem ar patērētāju shēmām.

11.4. Regulāri jāpārbauda elektroiekārtu strāvas vadītāju izolācijas pretestība  un zemējums. Tam jābūt atbilstošam tehniskajiem normatīviem.

11.5. Materiāli, kas var aizdegties jānovieto ne tuvāk par 0,5 m no elektriskajiem gaismas ķermeņiem. Lai izvairītos no bīstamām pārejas pretestībām, vadu savienošanai izmantot speciālas spailes.

Ekspluatējot elektroierīces, aizliegts :

 • izmantot bojātas rozetes, elektroiekārtas, sviru slēdžus,
 • lietot nekalibrētus ielikņus un paštaisītus drošinātājus,
 • izmantot vadus ar bojātu izolāciju,
 • atstāt zem sprieguma neizolētus vadu galus,
 • izmantot nestandarta elektroierīces,
 • atstāt bez uzraudzības elektriskās sildierīces, ja lietotāja instrukcijā nav noteikts citādāk,

11.6. Sprādziendroša un slēgtā tipa elektriskos gaismas ķermeņus aizliegts ekspluatēt bez aizsargplafoniem, aizsargrestēm, kas paredzēti izstrādājuma konstrukcijā.

12.Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā

IzpildītājsVeicamās darbībasRīcības nosaukums
Ikviens cilvēks, kas pamanījis ugunsgrēkuNekavējoties paziņot VUGD zvanot pa tālr.112 norādot sekojošu informāciju: adrese Dzirciema iela 109,Rīgakur deg (telpas, gaiteņi, palīgtelpas),kas deg (iekārtas, vadi, dators, utt.),kas ziņo (vārds, uzvārds)Paziņojums par ugunsgrēka izcelšanos
Iestādes darbiniekiObjekta trauksmi izziņo mutiski vai dodot trauksmes signālu (10 zvani)Trauksmes izsludināšana
Iestādes darbiniekiKatram darbiniekam ir pienākums evakuēties saņemot informāciju par ugunsgrēka izcelšanos. Darbinieki palīdz evakuēties cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.Cilvēku evakuācija
Iestādes darbiniekiVeic iestādes vadības apziņošanu ar mobilo sakaru palīdzību.Iestādes vadības apziņošana
Iestādes vadībaOrganizē un vada cilvēku evakuāciju uz evakuācijas pulcēšanās vietām iestādes teritorijā. Pulcēšanās vietā (objekta teritorijā)Cilvēku evakuācija
 Evakuācijas pulcēšanās vietā veic skolēnu, darbinieku un nepiederošu personu uzskaiti. 
Iestādes vadībaAtslēdz elektroenerģijas padevi (ja tas iespējams) degošajā telpā vai stāvā, vai visā ēkāElektroenerģijas padeves atslēgšana
Iestādes darbiniekiUgunsgrēku dzēš ar esošajiem UG līdzekļiem (ugunsdzēšamie aparāti PA-6) Dzēš tik ilgi, kamēr bīstamie faktori neapdraud darbinieka veselību vai dzīvību.Ugunsgrēka dzēšana.
Iestādes vadībaIestādes vadība sagaida VUGD darbiniekus, norāda degšanas vietu, tuvākās ūdens ņemšanas vietas (UH) un brīdina par iespējamiem apdraudējumiem un cietušajiem, ja tādi ir.Ugunsgrēka dzēšana un VUGD sagaidīšana.

 13. Individuālā aizsardzība, kad cilvēks nav sadzirdējis sirēnu, viņam nav paziņots, u.tml.

13.1. Ja sataustāt durvis telpā ar stipru piedūmojumu un jūtat, ka tās ir karstas, neveriet tās vaļā, tas nozīmē, ka aiz durvīm ir ugunsliesmas. Aizvērtas durvis kalpo par aizsegu no uguns un var pasargāt Jūs, kamēr ierodas palīdzība.

13.2. Ja telpa pilna ar dūmiem, pieplokot grīdai virzieties uz logu. Mazliet atveriet to. Atverot logu pilnīgi Jūs radīsiet caurvēju, kas veicinās piedūmojumu.

13.3. Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet stiklu.

13.4. Ja atrodaties pirmajā stāvā un varat evakuēties caur logu, tad dariet to nekavējoties. Ja atrodaties augstāk par pirmo stāvu, izvērtējiet lēmumu lēkt no augstuma, tas var radīt traumas.

13.5. Ja nevarat izkļūt no telpas, mēģiniet radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur Jūs atrodaties.To vislabāk izdarīt sitot kopā dažādus priekšmetus, nevis kliedzot, jo ir svarīgi taupīt skābekli. Arī vicinot aizkaru vai auduma gabalu Jūs pievērsīsiet uzmanību savai atrašanās vietai.

13.6. Ja iespējams, aizsedziet elpceļus ar kādu mitru materiālu, lai ar karsto gāzu maisījumu neapdedzinātu elpceļus.

Atzīt par spēku zaudējušiem 14.12.2014. noteikumus Nr. VSIL-14-147-rs Iļģuciema vidusskolas ”Ugunsdrošības noteikumi”.

Sagatavoja:

ugunsdrošības speciālists

Raimonds Ezerietis