Projekts "Mācīties būt!"

Notika noslēdzošā konference projektam “Mācīties būt” 

      Noslēdzoties Valsts izglītības satura centra īstenotajam projektam “Mācīties Būt”, kurā piedalījās arī Iļģuciema vidusskola, 2020. gada 23. janvārī notika noslēdzošā konference, kurā tika atspoguļoti projekta rezultāti un galvenie secinājumi. Arī mūsu skolas direktores vietniece izglītības jomā Guna Pudule dalījās pieredzē ar skolā paveikto, ar sasniegtajiem rezultātiem socioemocionālās vides veidošanā skolā un klasē.

      Bet ar šo nekas nebeidzas, darbu turpināsim, gan ar ierastiem paņēmieniem, gan apgūstot vēl jaunas pieejas, metodes, rīkus Erasmus + projekta “Heatlh CREDU” ietvaros.

Projekts "Mācies būt!" ar projekta koordinatori skolā Gunu Puduli
Projekts "Mācies būt!" ar projekta koordinatori skolā Gunu Puduli
Projekts "Mācies būt!" ar projekta koordinatori skolā Gunu Puduli

Projekta koordinatore skolā Guna Pudule


UZSĀKAM DALĪBU STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ “MĀCĪTIES BŪT”

      Šajā mācību gadā mūsu skola uzsāk dalību Valsts izglītības satura centra īstenotajā starptautiskajā projektā “Mācīties būt” (“Learning to Be”). Tā ietvaros paredzēts pievērst pastiprinātu uzmanību skolēnu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai. Projektā piedalās septiņas valstis, Iļģuciema vidusskola ir to 20 Latvijas skolu sastāvā, kurai tika piedāvāta iespēja izmantot  pētnieku izstrādāto metodiku un instrumentus sociāli emocionālo prasmju mācīšanai un novērtēšanai.

      Kā skaidroja Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks:“Šis projekts ir unikāls pēc savas formas kā rīcībpolitikas eksperimentēšanas projekts. Tā mērķis ir iegūt reālus datus, vispirms ieviešot konkrētu uzlabojumu 20 skolās un veicot šīs ieviešanas analīzi. Šie dati dos mums iespēju pieņemt informētākus lēmumus par šīs labās prakses ieviešanu valstiskā līmenī. Projektā izstrādātais materiāls ir arī nozīmīgs instruments, lai paplašinātu skolu kvalitātes vērtēšanas kritēriju loku. Tāpat šis VISC “Mācīties būt” projekts ir arī paralēla un cieši saistīta iniciatīva ar Skola2030 un tā izstrādnes būs ļoti noderīgas, lai tālāk pastiprinātu un detalizētu caurviju prasmju integrāciju mācību saturā.”

      Valsts izglītības satura centra vecākā eksperte, Latvijas Universitātes pētniece, asoc.prof. Baiba Martinsone norāda, ka “tajās izglītības iestādēs, kur tiek nodrošinātas sociāli emocionālās mācīšanās iespējas, skolēniem ir augstāki mācību sasniegumi, mazāk uzvedības un garīgās veselības problēmu, kā arī veidojas pozitīvs skolas klimats un ilgtermiņā šie jaunieši ir efektīvāki savā turpmākajā dzīvē. “Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, kurā bērni un jaunieši apgūst prasmes saprast sevi, saprast citus un veidot pozitīvas attiecības ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī pieņemt atbildīgus lēmumus. Visas šīs prasmes rada pamatu apzinātam mācību procesam un mazina iespēju atsvešināties no skolas.

      Uzsākot aktīvu dalību projektā, š.g.29.oktobrī skolā notiks pirmais mācību seminārs visam skolas kolektīvam par pētnieku izstrādātās metodikas un instrumentu izmantošanas iespējām.

Informācija par projektu: https://visc.gov.lv/visc/projekti/learningtobe.shtml

Projekta koordinatore skolā Guna Pudule