IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055,tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

 10.01.2018.                                                                                                   Nr. VSIL-18-1-nts

Kārtība, kādā tiek veikti atbalsta pasākumi skolēniem valsts pārbaudes darbos

Izdoti saskaņā ar

Vispārējās Izglītības likuma 53.pantu,

2010.gada 6.aprīļa MK noteikumiem Nr.335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”,

2013.gada 17.decembra MK noteikumiem Nr.1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība

 1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Iļģuciema vidusskolas kārtība, kādā tiek veikti atbalsta pasākumi skolēniem valsts pārbaudes darbos, nosaka nepieciešamos atbalsta pasākumus un metodes, kas nodrošina skolēniem, kuri mācās atbilstoši kādai no speciālās izglītības programmām vai atbilstoši izstrādātajam individuālās izglītības plānam, iespēju atbilstoši spējām parādīt apgūtās zināšanu un prasmes.

1.2. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem atbalsta pasākumus var izmantot izglītojamie, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par speciālās izglītības programmas īstenošanu vai pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinums par izglītojamā speciālajām vajadzībām.

1.3. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem atbalsta pasākumus centralizētajos eksāmenos var izmantot izglītojamie, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par speciālās izglītības programmas īstenošanu vai pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par izglītojamā speciālajām vajadzībām.

1.4. Valsts pārbaudes darbos var izmantot tikai tos atbalsta pasākumus, kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā, un skolēniem tie ir zināmi.

1.5. Ja izglītojamam nepieciešami kādi papildu atbalsta pasākumi, kuri nav minēti Valsts pārbaudes darbu norises darbību laikos, tad skola tos var ierosināt un saskaņot ar VISC.

Izglītojamais var atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu izglītības iestādes vadītājam.

 2.                  Atbalsta pasākumu veidi

2.1. Atbalsta pasākumi pārbaudes darbos ir izmaiņas pārbaudes darba norises kārtībā un/vai pārbaudes darba uzdevumu izkārtojumā un noformējumā, kā arī palīglīdzekļu izmantošana, lai mazinātu skolēna ar speciālām vajadzībām traucējumu radīto ietekmi uz spēju demonstrēt zināšanas un prasmes jomās, kuras pārbaudes darbā vērtē.

2.2. Atbalsta pasākumi sniedz iespēju skolēnam ar speciālām vajadzībām būt līdzvērtīgā situācijā ar pārējiem pārbaudes darba kārtotājiem, nevis dod viņiem priekšrocības. Atbalsta pasākumu nolūks nav uzlabot skolēna sniegumu, bet gan nodrošināt viņam iespēju atbilstoši spējām parādīt apgūtās zināšanu un prasmes.

2.3. Valsts pārbaudes darbos tiek izmantoti tikai tie atbalsta pasākumi, kas konkrētajam traucējuma veidam un skolēna speciālām vajadzībām ir nepieciešami:

 2.3.1. Izglītojamiem ar redzes traucējumiem:

 • Teksts palielinātā drukā;
 • Teksta palielinātāja iekārtas un citi palīglīdzekļi, kas uzlabo informācijas saskatāmību.

2.3.2. Izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem:

 • Uzdevumu nosacījumu un teksta papildus atkārtošana;
 • Skolotājam, kas mācījis attiecīgo priekšmetu, atļauts uzdevumu nosacījumus izskaidrot
 • mutiski un/vai zīmju valodā;
 • Runāšanas daļā atļauts izmantot zīmju valodu;
 • Aizstāt izglītojamā mutvārdu atbildi ar rakstisku atbildi.
 • Izglītojamiem ar kustību traucējumiem:
 • Datora izmantošana bez teksta redaktora iespējām rakstiskas atbildes sniegšanai;
 • Rakstu darbus aizstāt ar mutiskām atbildēm, kuras tiek fiksētas audio ierakstā, gadījumos, kad izglītojamais fiziskās attīstības traucējumu dēļ nevar rakstīt;
 • Iespēja izmantot asistentu atbalstam darbībās, kas nav saistītas ar pārbaudījuma saturu.

2.3.4. Izglītojamiem ar valodas traucējumiem:

 • Atļauts lasīt priekšā uzdevuma nosacījumus un tekstus;
 • Rakstītais teksts palielinātā drukā;
 • Izmantot palīglīdzekļus, kuri uzlabo teksta uztveri;
 • Izmantot atgādnes par gramatikas likumiem (izglītojamiem ar specifiskiem pareizrakstības traucējumiem vai disgrāfiju vai jauktiem mācīšanās traucējumiem).

2.3.5.Izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem:

 • Izglītojamie ar lasīšanas traucējumiem drīkst izmantot palīglīdzekļus, kuri uzlabo teksta uztveri;
 • Atļauts lasīt priekšā uzdevuma nosacījumus un tekstus;
 • Izmantot atgādnes par matemātikas likumiem (izglītojamiem ar specifiskiem aritmētisko iemaņu traucējumiem vai jauktiem mācīšanās traucējumiem), par gramatikas likumiem (izglītojamiem ar specifiskiem pareizrakstības traucējumiem vai disgrāfiju vai jauktiem mācīšanās traucējumiem).

2.3.6. Izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem:

 • Izmantot atgādnes (vizuālas, verbālas, taktilas) darba organizēšanai, kuras palīdz skolēnam koncentrēties.

2.4. Izglītojamos ar valodas traucējumiem, kas neļauj demonstrēt runātprasmi, var atbrīvot no pārbaudes darba mutvārdu daļas kārtošanas vai aizstāt izglītojamā mutvārdu atbildi ar

rakstisku atbildi;

 3.                  Lēmuma pieņemšana par atbalsta pasākumiem valsts pārbaudes darbos

3.1. Lai atbalsta pasākumi mācību procesā un pārbaudes darbos atbilstu skolēna vajadzībām, to izvēlē piedalās  skolēns, mācību priekšmeta skolotājs, skolas atbalsta komanda (psihologs, sociālais pedagogs, logopēds). Par izvēlētajiem atbalsta pasākumiem tiek informēti bērna vecāki. Lēmums par atbalsta pasākumu nepieciešamību  tiek pieņemts par katru skolēnu atsevišķi, ņemot vērā viņa konkrētās vajadzības. Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par atbilstošu speciālās izglītības programmu nav vienīgais pamatojums lēmuma pieņemšanā. Skolēnam, kurš mācās atbilstoši individuālajam izglītības plānam, konkrēto atbalsta pasākumu nepieciešamība pārbaudes darbos tiek norādīta individuālajā izglītības plānā.

3.2. Skolas atbalsta komandas uzdevums ir rūpēties, lai pieņemtais lēmums par atbalsta pasākumiem pēc iespējas mazinātu risku skolēnam saņemt neatbilstošu vērtējumu pārbaudes darbā.

11. Pieņemot lēmumu par atbalsta pasākumu nepieciešamību valsts pārbaudes darbos, skolas atbalsta komanda, pieaicinot nepieciešamos speciālistus, pedagogus, vismaz 2 reizes mācību gadā izvērtē:

 • individuālajā izglītības plānā norādītos atbalsta pasākumus;
 • skolēna darbu mācību stundu laikā;
 • skolēna līdzšinējo sniegumu.

3.3. Atbalsta pasākumus valsts pārbaudes darbos nodrošina skolas psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs vai pedagogs, kurš ikdienas mācību procesā strādā ar skolēniem, kam ir noteikti atbalsta pasākumi.

3.4. Izglītojamais ar speciālām vajadzībām, kuram ir noteikts atšķirīgs valsts pārbaudes darba norises darbību laiks un atbalsta pasākumi, kurus atļauts izmantot valsts pārbaudes darba norises laikā, valsts pārbaudes darbu kārto atsevišķā telpā.

Atzīt par spēku zaudējušu 30.08.2013. Nr. 1-9/153 ”Kārtība, kādā tiek veikti atbalsta pasākumi skolēniem valsts pārbaudes darbos”

Direktore                                                                                                                   I.Tauriņa

G.Pudule

67469190