IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

 Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts ricps@riga.lv

Apstiprinu:

                                                                                                             Iļģuciema vidusskolas direktore

Iveta Tauriņa

                             __________________________

27.01.2020.                                                                                                   Nr. VSIL-20-2-ins

Izglītojamo un skolas darbinieku evakuācijas plāns ārkārtas situāciju un apdraudējumu gadījumos

N.p.k..RīcībaRīcības kārtība un secīgumsIzpildītājs
      1. 2.          Direktore sazinās ar atbildīgajām RD IKSD* amatpersonām. Paziņošana-VUGD,VP, NMPD* un evakuācijas drošības nosacījumu nodrošināšana.                                                     Izglītojamo sagatavošana evakuēšanai no telpām              Saņemot informāciju par ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju: a)iestādes vadītājam ārkārtas situāciju gadījumos (nelaimes gadījumi iestādē, incidenti iestādē vai ārpus tās, kad jāizsauc NMPD dienests un(vai) VP, noziedzīgi nodarījumi iestādē vai tās teritorijā, iestādes ēku, būvju un inženierkomunikāciju nopietnu avāriju gadījumos, ja tas apdraud izglītojamo un iestādes darbinieku veselību un dzīvību ,nekavējoties ziņot par ārkārtas situāciju telefoniski RD IKSD pārvaldes priekšniekam vai pārvaldes nodaļas vadītājam un sniegt  ārkārtas situācijas izklāstu, b)ugunsgrēka gadījumānekavējoties ziņot VUGD pa tālruni 112,nosaucot iestādes adresi, ārkārtas situācijas, ugunsgrēka(notikuma) vietu teritorijā vai ēkā, vārdu, uzvārdu, tel.nr. dodot trauksmes signālu evakuācijai no ēkas (10 zvana signāli),paziņot iestādes administrācijai par ārkārtas situāciju    pa tālr.: 29144784, 67469690; 26175209; 67462502.     b) pārbaudīt vai evakuācijas izeju durvis ir atvērtas.   Pēc trauksmes signāla saņemšanas: a)skolotājs paskaidro skolēniem, kā organizēti atstāt ēku, brīdina neņemt līdzi nekādas personīgās mantas, b)skolotājs saskaita skolēnus un pie ēkas izejas salīdzina ar skolēnu sarakstiem ,kuri atrodas pie ēkas uzrauga, telpu (klašu) logi jāatstāj aizvērti, durvis atvērtas.   Skolas direktore, dienas dežurants vai ēkas uzraugs     Dienas dežurants vai ēkas uzraugs           Dienas dežurants vai ēkas uzraugs   Priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji      
3.                                         4.         5.         6.           7.Evakuācija no ēkas                                         Evakuēto skolēnu skaita pārbaude       Evakuēto skolēnu izvietošana iepriekš noteiktā vietā     Evakuēto skolēnu skaita pārbaude pēc sarakstiem izvietošanas vietā.     Paziņošana skolēnu vecākiem1.posms:ceļš līdz telpas durvīm(klase),telpa,       2.posms:ceļš no telpām līdz kāpnēm, vai uz āru no trešā, otrā, pirmā stāva.   3.posms:ceļš pa kāpnēm uz āru. Evakuācijai tiek izmantoti ēkā esošie gaiteņi un kāpnes. Evakuācija notiek virzienos saskaņā ar iepriekš izstrādātu grafisko evakuācijas plānu, evakuācijas ceļi nedrīkst krustoties un tos var mainīt atkarībā no ugunsgrēka situācijas. Personāls regulē skolēnu plūsmu uz evakuācijas izejām, nepieļaujot panikas izcelšanos.   Evakuētos skolēnus aizvest no ēkas drošā attālumā (50 m.) un saskaitīt, pārbaudot vai visi skolēni ir atstājuši ēku.   Skolēnus izvieto skolas stadionā drošā attālumā (50 m.) no ēkas. Māc. gada aukstajā laikā skolēnus izvieto 54.v.-sk.,Baltajā ielā 22.   Pēc izvietošanas tiek pārbaudīts skolēnu skaits , par rezultātiem ziņojot iestādes vadītājam un atbildīgā dienesta(VUGD,VP) pārstāvjiem.   Klašu audzinātāji informē skolēnu vecākiem par ārkārtas situāciju.Evakuācijā piedalās visi skolas darbinieki, skolotāji, personāls.     Evakuējamo plūsmu regulē:1 stāvs-direktora vietnieks saimnieciskajā darbā, dienas dežurants, 2 stāvs-5.-12.kl.māc.jomas direktora vietniece, dienas apkopēja, 3.stāvs-1.-4.kl.māc.jomas direktora vietniece, dienas apkopēja.           Priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji.       Priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji.
      

*RD IKSD- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

*VUGD-Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

*VP- Valsts policija

*NMPD-Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Sagatavoja: atbildīgais par UGD R.Ezerietis

27.01.2020.