IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

 Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts ricps@riga.lv

 Rīga

 19.09.2019.                                                                                                   Nr. VSIL-19-7-nts

Iļģuciema vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi 

  1. Skolas bibliotēkas fonds ir skolas īpašums, kuru var izmantot visi skolas darbinieki un skolēni. Tas nav pieejams nepiederošām personām.  
  2. Beidzot mācību gadu vai absolvējot skolu, liecības un dokumentus skolēni var saņemt, uzrādot bibliotekāra izsniegtu izziņu par nodotajām grāmatām. Ja skolēnam ir izsniegta liecība vai citi dokumenti, bet skolēns nav nokārtojis saistības ar bibliotēku, atbildīgs par saistību nokārtošanu ir klases audzinātājs. Arī skolas darbiniekiem ir nepieciešama izziņa, lai viņi varētu saņemt dokumentus, aizejot no darba.
  3. Par katru saņemto grāmatu bibliotekārs parakstās formulārā kā apliecinājumu tam, ka grāmata ir saņemta. 
  4. Mācību grāmatas 10.-12. klašu skolēni saņem un nodod bibliotēkā individuāli. 1.-9.klašu skolēni grāmatas saņem un nodod kolektīvi, par to atbild klašu audzinātāji. 
  5. Lasītājiem var tikt izsniegtas ne vairāk kā 5 grāmatas, neskaitot mācību grāmatas. Lasīšanas termiņš ir 14 dienas. Ja kāda no paņemtajām grāmatām nepieciešama ilgāku laiku, lasītāja pienākums ir pagarināt lasīšanas termiņu, personīgi ierodoties bibliotēkā. Retas vai bieži pieprasītas grāmatas, kas ir lasītavas eksemplāri, uz mājām neizsniedz. Ar tām lasītājs var strādāt uz vietas lasītavā.
  6. Ja nozaudēta vai sabojāta mācību grāmata, lasītājam vietā jānopērk jauna tāda paša nosaukuma  grāmata vai jāatlīdzina zaudējums naudā- 4 lati par katru grāmatu. Ja nozaudēta vai sabojāta daiļliteratūras grāmata, var atlīdzināt , atnesot līdzvērtīgu grāmatu. Tās piemērotību nosaka skolas bibliotekāre.
  7. Bibliotēkas lasītāju pienākumi:
  8. Pret grāmatām jāapietas saudzīgi, tās nedrīkst saplēst, nosmērēt, rakstīt , zīmēt, izplēst lapas. Mācību grāmatām jābūt apvākotām, grāmatas beigās katrs skolēns ieraksta savu uzvārdu, mācību gadu. Beidzoties mācību gadam, klases audzinātājs ar atzīmi novērtē grāmatas stāvokli.
  9. Saņemot grāmatu, lasītājs pārbauda tās stāvokli un savlaicīgi ziņo par trūkumiem, piemēram, izrautām lapām vai poligrāfijas brāķi.
  10. Laikus atdot grāmatas bibliotēkā. Ja grāmata ir ļoti pieprasīta, lietošanas termiņu var saīsināt. 

Direktore                                                                                                                   I. Tauriņa