27.01.2016.                                                                                                   Nr. VSIL-16-14-rs

                         Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma

 10.panta trešās daļas 2.punktu un

 Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu

 Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 27.pielikuma “Vispārējās vidējās izglītības programmas paraugs” 14.4.apakšpunktu

 1. Vispārīgie jautājumi

1.  Noteikumi nosaka Iļģuciema vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu izstrādes organizāciju, noformēšanu un vērtēšanu (turpmāk – kārtība).

2.  Kārtību piemēro atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 25.februāra rīkojumā Nr.90 „Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības nolikums” noteiktajiem zinātniski pētnieciskās darbības mērķiem, uzdevumiem un kompetencei izglītības iestādes līmenī.

 1. Zinātniski pētnieciskās darbības organizācija

3. Izglītības iestādes 10. un 11. klases izglītojamais izstrādā un aizstāv vismaz vienu zinātniski pētniecisko darbu. Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde tiek uzsākta 10.klasē un tiek turpināta 11.klasē.

4. Zinātniski pētnieciskā darbība izglītības iestādē tiek organizēta pa mācību priekšmetiem. Izglītojamais var izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu citā jomā, ja to apstiprina darba vadītājs.

5. Vienu kopīgu zinātniski pētniecisko darbu var izstrādāt ne vairāk kā 2 izglītojamie.

6. Darba vadītājs vienlaicīgi var vadīt ne vairāk kā 4 zinātniski pētnieciskos darbus.

7. Darba vadītājs regulāri seko zinātniski pētniecisko darbu veikšanai, sniedz konsultācijas datu ieguves un rezultātu apkopošanas procesā.

8. Izglītojamais pats izvēlas un piesakās pie darba vadītāja, kas ir atbilstošs viņa izvēlētajai tēmai, pētnieciskajām interesēm. Recenzentus nozīmē direktora vietnieks izglītības jomā.

9. Darbu vadītāji un recenzenti tiek apstiprināti ar ikgadēju izglītības iestādes direktora rīkojumu.

10. Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde izglītības iestādē tiek organizēta atbilstoši izstrādātam un katra mācību gada 1.semestrī metodiskās padomes sanāksmē apstiprinātam ikgadējam „Zinātniski pētnieciskās darbības darba plānam”.

11. Līdz attiecīgā gada 1.decembrim izglītojamais 10.klasē izvēlas darba tēmu, aizpildot pieteikumu un iesniedzot to darba vadītājam (1.pielikums). Klases audzinātājs savas klases izglītojamo pieteikumus apkopo (2.pielikums) un iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā.

12. Darba vadītājs katru izglītojamo, kurš piesakās, reģistrē savā pieteikuma veidlapā (3.pielikums), pieteikuma veidlapu nodod direktora vietniekam izglītības jomā.

13. Pirms darba aizstāvēšanas darbs tiek iesniegts darba vadītājam.

14. Pēc skolas zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas komisijas ieteikuma labākie darbi iesniedzami aizstāvēšanai Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

15. Par zinātniski pētniecisko darbību atbildīgais direktora vietnieks izglītības jomā nodrošina izglītojamo un darba vadītāju ar nepieciešamo informāciju par darba struktūru un noformēšanu, kā arī veido pieteikumu Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencei.

III. Zinātniski pētniecisko darbu vērtēšana

14. Izglītojamais 10.klasē un 11.klasē par zinātniski pētnieciskā darba izstrādi saņem vērtējumu.

15. 10.klases izglītojamais 2.semstrī iesniedz darba ievadu, literatūras sarakstu, kā arī vienu daļu (teorētisko vai praktisko) un padarīto prezentē skolas organizētajā izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē, par ko saņem vērtējumu 10 ballu skalā zinātniski pētnieciskā darba izstrādē.

16. 11.klasē izglītojamais 2.semestrī iesniedz visu darbu un prezentē to skolas organizētajā izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē, par ko saņem atsevišķu vērtējumu liecībā un, beidzot vispārējo izglītību, vispārējās vidējās izglītības atestāta sekmju izrakstā.

17. Zinātniski pētniecisko darbu vērtē 10 ballu skalā.

18. Ja darbs netiek paveikts noteiktajā termiņā, izglītojamais nesaņem vērtējumu, attiecīgi izdarot ierakstu “nv”. Ar Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu izglītojamam tiek noteikti papildu mācību pasākumi.

19. Darbus vērtē atbilstoši izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem (4., 7.pielikums).

20. Zinātniski pētnieciskā darbu gala vērtējums veidojas no darba vadītāja, recenzenta (5.pielikums) un izglītojamā mutiskā ziņojuma vērtējumiem, vērtējums tiek ierakstīts protokolā (6., 8.pielikums). Zinātniski pētnieciskā darba galīgais vērtējums 11.klasē var tikt uzlabots pēc piedalīšanās reģiona konferencē (par 1 balli) un valsts konferencē (par 1 balli), ja tas tādejādi nepārsniedz 10 balles.

IV. Zinātniski pētniecisko darbu noformēšana un iesiešana

 • 21.Zinātniski pētnieciskais darbs noformēts atbilstoši Rīgas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības nolikumam (25.02.2010. Nr. 16-nos)
 • 22.Zinātniski pētnieciskos darbus raksta latviešu valodā.
 • 23.Darbs rakstāms uz standarta A4 formāta lapas vienas puses.
 • 24.Darbs ir datorsalikumā (fonts – Times New Roman, burtu izmērs – 12, virsrakstos – 14(treknrakstā), intervāls starp rindām – 1,5, nodaļas un apakšnodaļas numurē ar arābu cipariem, atstarpe starp virsrakstu un tekstu – 2 rindstarpas, aiz virsraksta punktu neliek).
 • 25.Darbā tiek ievēroti šādi attālumi no lapu malām:

25.1. no kreisās puses – 3 cm;

25.2. no labās puses – 1 cm;

25.3. no augšas un apakšas – 2 cm;

25.4. katras rindkopas pirmā rinda – 1 cm.

     26. Lappuses numurētas apakšā vai augšā, numerācija sākas ar ievadu – 3.lpp.

     27. Darba galvenā daļa tiek sākta rakstīt jaunā lappusē, izceļot virsrakstus treknrakstā, burtu lielums – 14. Lappusi nedrīkst beigt tikai ar jaunu virsrakstu.

     28. Nodaļas un apakšnodaļas turpina rakstīt jau aizsāktā lappusē.

     29. Darba uzbūve:

            titullapa;

            anotācija;

            saturs (skat. pielikumu Nr.9);

            ievads;

            teorētiskā daļa;

            praktiskā daļa;

            secinājumi vai nobeigums;

            saīsinājumu saraksts;

            izmantotās literatūras un avotu saraksts;

            pielikumi (nav obligāti).

      30. Titullapā (skat. pielikumu  Nr.10) jānorāda:

30.1.skolas nosaukums, kurā skolēns mācās;

30.2.zinātniskā darba nosaukums;

30.3. norāde – zinātniski pētnieciskais darbs;

30.4. darba izpildītāja vārds, uzvārds, klase;

30.5. zinātniskā darba vadītāja vārds, uzvārds, zinatniskais grāds (ja ir), amats;

30.6. darba izpildes dati – pilsēta, gads.

      31. Anotācija īsi raksturo darba saturu un izpētes rezultātus.

      32. Anotācijā tiek norādīts:

32.1. darba apjoms (lpp.),

32.2.tabulu, attēlu, literatūras avotu, pielikumu skaits.

       33. Anotacijas apjoms nepārsniedz vienu pusi A4 formāta lapas.

       34. Anotāciju raksta latviešu valodā un svešvalodā.

       35. Ievadā norāda:

35.1. izvēlētā temata aktualitāti;

35.2. tematā skartās problēmas teorētisko un praktisko nozīmi, atklāj savu attieksmi pret to;

35.3. darba mērķi;

35.4. darba uzdevumus (saistībā ar mērķi);

35.5. izvirzīto hipotēzi vai pētījuma jautājums/-i

35.6. darba sastāvs pa daļām;

35.7. darbā izmantotās pētnieciskās metodes.

       36. Galvenās daļas saturu sadala nodaļās un apakšnodaļās, kurās izvirzīto uzdevumu secībā izklāsta tematu. Darbā ir vismaz 2 nodaļas, kuras var sadalīt apakšnodaļās.

       37. Darba teorētiskajā daļā jāanalizē būtiskākā un jaunākā zinātniskā literatūra par izvēlēto tematu. Darbos var izmantot literatūru svešvalodā.

       38. Darba praktiskā daļa ietver pētāmās grupas aprakstu, pētījuma metožu izvēles pamatojumu un aprakstu, pētījuma norises aprakstu, rezultātu analīzi.

       39. Teorētiskā un praktiskā daļa var būt vienotas – literatūras avotu pētījums.

       40. Kārtas numurs daļām, nodaļām un apakšnodaļām liekams tāds pats kā satura rādītājā.

       41. Pētījuma tabulām un shēmām pievienojama norāde ar numerāciju pieaugošā secībā (arābu cipariem) un virsrakstu virs tabulām vienoti visā darbā.

       42. Liela apjoma tabulas, shēmas un attēlus ievieto pielikumā. Ja tabula, shēma vai attēls neaizņem vairāk kā 2/3  no lpp.apjoma, tad to ievieto tekstā.

       43. Pielikumā attēliem ir neatkarīga numerācija no attēliem darbā.

       44. Darba pamatteksts ir:

44.1. ne garāks par 30 lpp. humanitāro un sociālo zinātņu sekcijās;

44.2. ne garāks par 20 lpp. dabaszinātņu sekcijās.

       45. Darbam var būt pielikums, ne garāks par 3. daļu no pamatteksta lappušu skaita.

       46. Darba teorētiskajā daļā jābūt atsaucēm uz izmantoto literatūru, avotiem (atsauces noformē tekstā kvadrātiekavās, piem., [3,17] – pirmais cipars norāda kārtas skaitli izmantotās literatūras sarakstā, bet otrais – izmantotā avota lappusi).

       47. Darba teorētiskajā daļā jābūt atsaucēm uz pielikumu.

        48. Fotogrāfijas, attēlus ieskenē saturā (nelīmē!). Ja to daudz, pārnes uz pielikumu (attēlus numurē ar arābu cipariem, tiem raksta nosaukumu zem attēla vienā rindā ar numuru).

        49. Secinājumus var rakstīt pēc katras nodaļas vai pēc galvenās daļas. Secinājumi ir apgalvojuma formā izteikti spriedumi par pētījumā izvirzīto mērķi, uzdevumiem. Secinājumos atspoguļo pētījuma teorētiskajā un praktiskajā daļā izteiktās atziņas. Secinājumus numurē.

        50. Izmantotās literatūras un informācijas avotu sarakstu veido, ievērojot bibliogrāfijā pieņemtā avota norādes secību. Vispirms norāda Latvijas Republikas likumus, valdības noteikumus un citus oficiālos dokumentus, oficiālos statistikas krājumus, enciklopēdiska rakstura krājumus, izmantotos fundamentālos zinātniskos pētījumus, pēc tam visus pārējos autoru darbus alfabēta sacībā (pēc autora uzvārda, ja grāmatas autors nav norādīts vai ir vairāk par 3, tad pēc grāmatas pirmā burta) (skat. pielikumu Nr.11).

Sākumā raksta literatūras avotus latviešu valodā, pēc tam svešvalodā, nejaucot latīņu un slāvu alfabētus.

     51. Laikrakstu un žurnālu rakstu nosaukumus iekļauj kopējā sarakstā.

     52. Lapas nedrīkst būt ieliktas plastikāta vāciņos.

     53. Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus var iesiet cietos, spurālveida vai ātršuvēja plastmasas vāciņos.

 • 54.Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde nodrošina datoru izmantošanu, papīru, kopēšanu, skenēšanu, drukāšanu, iesiešanu.
 • 55.Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē panākumus guvušie darbi tiek nodoti izglītības iestādes bibliotēkā un ir brīvi pieejami apmeklētājiem.

V. Noslēguma jautājumi

 • 56.Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtību un tās grozījumus saskaņo Metodiskās padomes sanāksmē un apstiprina direktors.
 • 57.Grozījumus zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtībā var ierosināt veikt Metodisko komisiju vadītāji (pamatojoties uz komisijas ierosinājumu), Metodiskās padomes dalībnieki.
 • 58.Atzīt par spēku zaudējušu Iļģuciema vidusskolas 2010.gada 25.oktobra iekšējos noteikumus Nr. 1-9/105 “Projektu darbu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība”.

Direktore  I.Tauriņa

Saskaņots

Metodiskās padomes sanāksmē

13.01.2016.