IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA
Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv
Rīga

04.04.2022.Nr. VSIL-22-1-nts

STADIONA UN BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA PUBLISKĀS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Stadiona un bērnu rotaļu laukuma darba organizācija.
  1.1. Rūpējoties par izglītojamo drošību, sporta laukums, bērnu rotaļu laukums Rīgā, Dzirciema ielā 109 darba dienās no plkst. 700 līdz 1700 izmantojams mācību stundu, interešu izglītības pulciņu, pagarinātās grupas nodarbībām un sporta sacensību organizēšanai.
  1.2. Publiski sporta laukums pieejams no plkst. 1600 līdz 2145:
  1.2.1. No 1. janvāra līdz 31. decembrim;
  1.2.2. Mācību gada ietvaros darba dienās no plkst. 1600 līdz plkst. 2145;
  1.2.3. Izglītojamo brīvdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 700 līdz plkst. 2145.
  1.3. Bērnu rotaļu laukums pieejams no plkst. 1700 līdz 2145, līdz 1700 bērnu rotaļu laukumu izmanto izglītības iestādes pagarinātās dienas grupas bērni:
  1.3.1. No 1. janvāra līdz 31. Decembrim;
  1.3.2. Mācību gada ietvaros darba dienās no plkst. 1700 līdz plkst. 2145;
  1.3.3. Izglītojamo brīvdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 700 līdz plkst. 2145.
  1.4. Āra sporta laukuma publiskas izmantošanas laikā apmeklētāji drīkst nodarboties ar fiziskām aktivitātēm bez maksas, netraucējot iestādes un tās nomnieku organizētās nodarbības.
  1.5. Āra sporta laukuma publiskās izmantošanas laikā apmeklētājiem aizliegts sniegt maksas pakalpojumus, vadot individuālās vai grupu nodarbības. Visa veida nodarbību organizēšana jāsaskaņo ar Iļģuciema vidusskolas direktori.
  1.6. Stadiona iznomāšana tiek organizēta saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 6.novembra lēmumu Nr. 5456 “Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.
  1.7. Skolas teritorijā ir izvietota videonovērošanas, kā arī uzraudzību veic Rīgas pašvaldības policijas pilnvarota persona skolā un sporta kompleksa vadītājs.
  1.8. Prioritāte sporta aktivitātēm stadionā:
  1.8.1. Jaunāko vecuma bērniem/ skolniekiem;
  1.8.2. Jauniešiem;
  1.8.3. Neformālo interešu grupām;
  1.8.4. Pieaugušajiem u.c.
 2. Stadiona un bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumi.
  2.1. Stadiona un bērnu rotaļu laukuma apmeklētāja pienākumi:
  2.1.1. ievērot stadiona apmeklēšanas laikus, atstājot to līdz slēgšanas brīdim plkst. 21.45;
  2.1.2. vērsties pret jebkuriem stadiona un bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem, censties tos novērst vajadzības gadījumā informēt stadiona uzraugu vai policiju;
  2.1.3. atturēties no tādas darbības vai rīcības, kas traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un rada iebildumus;
  2.1.4. lai nebojātu futbola, basketbola laukuma, skrejceļa un vingrošanas rīku laukuma segumu, uz tā drīkst atrasties tikai ar sporta apaviem.
 3. Stadionā un skolas teritorijā aizliegts:
  3.1. Stadionā kategoriski aizliegts:
  3.1.1. ienest skolas teritorijā priekšmetus un vielas, kuras var apdraudēt apkārtējo dzīvību un veselību, lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas;
  3.1.2. smēķēt;
  3.1.3. piegružot teritoriju ar sadzīves atkritumiem;
  3.1.4. ievest dzīvniekus;
  3.1.5. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;
  3.1.6. braukt ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, bērnu ratiņiem u.c. pārvietošanas līdzekļiem pa Stadiona sporta laukumiem (futbola, skrejceļa, basketbola, vingrošanas rīku laukumiem u.c.)
  3.1.7. iebraukt stadionā ar motorizētiem transporta līdzekļiem;
  3.1.8. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu, segumu, logus, skolas sienas, spēlējot bumbu, nekarāties futbola vārtu pārliktnī;
  3.1.9. patvaļīgi pārvietot stadionā esošo sporta aprīkojumu;
  3.1.10. spēlēt ar speciālajiem futbola apaviem;
  3.1.11. atrasties ārpus noteiktā laika;
  3.1.12. dabisko vajadzību kārtošana skolas teritorijā.
  3.1.13. ienest futbola laukumā saulespuķu sēklas, riekstus, čipsus u.t.t., lai nebojātu segumu;
  3.1.14. nespēlēt skaļi mūziku.
 4. Atbildība par noteikumu neievērošanu un kontroli
  4.1. šajos noteikumos noteiktās kārtības uzraudzību veic Skolas sporta kompleksa vadītājs;
  4.2. par šo noteikumu neievērošanu personas var tikt izraidītas no stadiona un var tikt sasauktas pie administratīvās atbildības;
  4.3. administratīvā pārkāpuma protokols noteikumu neievērošanā tiesīgi sastādīt Rīgas pašvaldības policijas darbinieki;
 5. Stadiona un bērnu rotaļu laukuma apmeklētāju pienākumi:
  5.1. ievērot Stadiona un rotaļu laukuma izmantošanas laiku;
  5.2. saudzīgi izturēties pret skolas teritorijas aprīkojumu, atlīdzinot zaudējumus, kas radušies apmeklētāja rīcības rezultātā, sabojājot skolas teritorijas aprīkojumu;
  5.3. personīgās mantas neatstāt stadionā un bērnu rotaļu laukumā bez uzraudzības, jo skola par to atbildību nenes;
  5.4. izmantot stadiona sporta laukumus, bērnu rotaļu laukumu un inventāru tam paredzētajiem mērķiem;
  5.5. pilngadīga persona ir atbildīga par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajām fiziskajām aktivitātēm, par nepilngadīgo personu ir atbildīgi vecāki vai pilnvarotās personas;
  5.6. gūstot traumas, apmeklētājiem ziņot skolas uzraugam, stadiona darbiniekiem vai pašiem zvanīt 113;
  5.7. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus;
  5.8. nepiesārņot vidi un neatstāt atkritumus.
 6. Stadiona publiskās izmantošanas laiks
  6.1. Stadiona publiskās izmantošanas laiks pēc plkst. 16.00 var tikt mainīts, ņemot vērā Iļģuciema vidusskolas izglītības iestādes organizētos pasākumus skolniekiem un viņu vecākiem, kā arī rajona un pilsētas sacensībām. Informācija par darba laika maiņu tiek ziņots 3 dienas iepriekš.

Ar noteikumiem var iepazīties:
• Iļģuciema vidusskolas mājas lapā www.icvs.lv;
• Pie diennakts dežuranta stikla vitrīnas;
• Skolas teritorijas centrālajiem ieejas vārtiem

Atzīt par spēkā zaudējušiem izglītības iestādes:
• 2019.gada 29.janvāra rīkojumu Nr. VSIL-19-36-rs “Stadiona un bērnu rotaļu laukuma publiskās lietošanas noteikumi”;
• 2020.gada 20.maija iekšējos noteikumus Nr. VSIL-20-2-nts “Sporta bāzes lietošanas kartība ārkārtas situācijā”;
• 2020. gada 25.septembra iekšējos noteikumus Nr. VSIL-20-8-nts “Treniņa procesa organizēšanai Iļģuciema vidusskolas sporta kompleksa īrētājiem/maksas un bezmaksas/nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”.

DirektoreI. Tauriņa

Cēmīte 67469127
ricps@riga.lv