IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

Rīgā

30.08.2019.                                                                                                   Nr. VSIL-19-1-nts

Iļģuciema vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumu Nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 31.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 29.punktu

I . Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka izglītības iestādes (turpmāk – Skola) skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un organizāciju Skolā, nodrošinot skolēnu snieguma vērtēšanas kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir:

2.1. veidot vienotu pieeju vērtēšanai kā integrētai izglītības procesa sastāvdaļai Skolā;

2.2. iegūt objektīvu un profesionālu skolēna kompetenču (zināšanu, prasmju, attieksmju) un paveiktā darba līmeņa konkrētā tēmā un laikā konkrētā mācību priekšmetā snieguma raksturojumu;

2.3. iegūt iespējami precīzu atgriezenisko saiti un informāciju, lai varētu uzlabot mācīšanu un mācīšanos.

3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi:

3.1. sekmēt skolēnu atbildību par sasniedzamo rezultātu mācību procesā;

3.2. sniegt skolotājam informāciju par mācīšanas kvalitāti un tās nepieciešamajiem uzlabojumiem;

3.3. veicināt regulāru atgriezenisko saiti par skolēnu sasniedzamajiem rezultātiem un mācīšanos;

3.4. izvērtēt katra skolēna mācību snieguma un izaugsmes dinamiku;

3.5. veicināt skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbību.

4. Izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus nosaka Ministru kabineta noteikumi.

5. Iekšējie noteikumi ir saistoši Skolas skolēniem un skolotājiem.

6. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus, to apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta skolotājs, ievērojot Skolas īstenoto izglītības programmu, attiecīgā mācību priekšmeta programmu un šos noteikumus.

7. Skola aktualizē informāciju par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību Skolas tīmekļa vietnē vai citā skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem pieejamā veidā.

II. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana

8. Katra mācību semestra sākumā mācību priekšmeta skolotājs iepazīstina skolēnus ar mācību sasniegumu vērtēšanas veidiem, pārbaudes darbu skaitu, apjomu, izpildes laiku un semestra vērtējuma iegūšanas nosacījumiem.

9. Plānojot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, mācību priekšmeta skolotājs paredz mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbus, kas tiek vērtēti 10 ballu skalā, 1.,2. klasē ar “STAP” (“sācis apgūt”, “turpina apgūt”, “apguvis”, “padziļināti apguvis”), 3. klasē ar apguves rādītājiem “+,/,-” (“apgūts”, “daļēji apgūts”, “nav apgūts”) . Tēmas noslēguma pārbaudes darbu laikus turpmākajam mēnesim skolotājs norāda skolvadības sistēmā E-klase sadaļā “Pārbaudes darbu plānotājs” līdz iepriekšējā mēneša beigām. (Grozīts ar 13.11.2021. dir. rīkojumu Nr. VSIL-21-111-rs)

10. Skolēnam nepieciešamais minimālais summatīvo vērtējumu skaits ballēs semestrī:

Stundu skaits nedēļā 123456
Minimālais summatīvo vērtējumu skaits semestrī223344
(Grozīts ar 13.11.2021. dir. rīkojumu Nr. VSIL-21-111-rs)

11. Nepieciešamības gadījumā skolotājs var veikt izmaiņas mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbu norises laikos, attiecīgi labojot ierakstus skolvadības sistēmā E-klase sadaļā “Pārbaudes darbu plānotājs” un vismaz trīs darba dienas pirms pārbaudes darba par to informējot skolēnus. (Grozīts ar 13.11.2021. dir. rīkojumu Nr. VSIL-21-111-rs)

12. (Svītrots ar 13.11.2021. dir. rīkojumu Nr. VSIL-21-111-rs)

13. Vienā dienā klasei mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbus drīkst plānot ne vairāk kā divos mācību priekšmetos.

III. Mācību sasniegumu vērtēšanas organizēšana

14. Pirms katra mācību sasniegumu pārbaudījuma norises skolotājs iepazīstina skolēnus ar pārbaudījuma vērtēšanas kritērijiem.

15. Formatīvo vērtēšanu veic regulāri mācību procesa laikā, lai skolēns saņemtu atgriezenisko saiti par savu sniegumu un uzlabotu mācīšanos. Vērtējumu skolotājs izsaka mutiski, vai arī tas skolvadības sistēmā tiek atzīmēts ar “i” (ieskaitīts), “ni” (neieskaitīts), “STAP” (“sācis apgūt”, “turpina apgūt”, “apguvis”, “padziļināti apguvis”) vai procentiem. (Papildināts ar 13.11.2021. dir. rīkojumu Nr. VSIL-21-111-rs)

16. Skolotājam pārbaudes darbos, kas tiek vērtēti ar atzīmi, skolēnam ir jādod iespēja saņemt maksimālo vērtējumu 10 ballu skalā.

17. Skolēna mācību sniegumu vērtējumu 10 ballu skalā izsaka atbilstoši mācību priekšmeta skolotāja piemērotajiem kritērijiem.

18. Ja skolēns nav piedalījies mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbā, skolvadības sistēmā fiksē skolēna mācību priekšmeta stundas kavējumu un obligāti veicamā pārbaudes darba neizpildi (“n/v”). Divu nedēļu laikā pēc prombūtnes ar mācību priekšmeta skolotāju saskaņotā laikā skolēnam jāpilda līdzvērtīgs darbs.

19. Apzīmējumu “nav vērtējuma” (“n/v”) lieto:

19.1. ja skolēns nav piedalījies mācību stundā, kurā notiek pārbaudes darbs;

19.2. ja skolēns ir piedalījies mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu;

19.3. ja skolēns atsakās veikt pārbaudes darbu;

19.4.  ja rakstiskais pārbaudes darbs nav pildīts atbilstoši prasībām – nav rakstīts ar zilu vai melnu pildspalvu, ja ir izmantots zīmulis (to drīkst lietot tikai zīmējumos) vai korektors, ja izpildīts nesalasāmā vai grūti salasāmā rokrakstā, ja darba izpildes laikā tiek konstatēta neatļautu palīglīdzekļu izmantošana, ja darbs satur tematam neatbilstošu saturu, komentārus, uzrakstus, zīmējumus;

19.5. ja mutiskās vai kombinētās formas pārbaudes darbs, prezentācija u.c. pārbaudes darba formas saturs vai izpildes forma neatbilst uzdotajam tematam, satur aizvainojošu, vulgāru, cilvēka cieņu aizskarošu u.tml. informāciju;

19.6. ja tiek konstatēts, ka darbs nav veikts patstāvīgi (uzdevumi vai to daļas vairākiem skolēniem veikti vienveidīgi).

20. Skolēniem, lai saņemtu semestra vērtējumu mācību priekšmetā, ir jāiegūst vērtējumi skolotāja noteiktajos mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbu grafikā paredzētajos darbos.

21. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā pamatizglītības posmā, skolotājs ņem vērā tikai skolēna uzlabotos vērtējumus mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbos.

22. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā vispārējās vidējās izglītības posmā, skolotājs ņem vērā skolēna atkārtoti rakstītā mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darba vērtējumu.

23. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav piedalījies skolotāja noteiktajos mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbos, skolotājs pēc saskaņošanas ar direktora vietnieku izglītības jomā no atsevišķu pārbaudes darbu izpildes atbrīvotam skolēnam var izstrādāt vienu semestra noslēguma pārbaudes darbu par visām konkrētā semestrī apgūtajām mācību satura tēmām un skolēna pārbaudes darbā iegūtais vērtējums ir uzskatāms par semestra vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā.

24. Izliekot semestra vērtējumu, vajadzības gadījumā var piemērot vidējā vērtējuma noapaļošanas principu, ņemot vērā pozitīvu vērtējumu dinamiku, skolēna mājas un patstāvīgo darbu izpildi.

25. Skolēns iegūst apzīmējumu “n/v” mācību priekšmetā semestrī, ja iegūto vērtējumu skaits skolotāja noteiktos mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbos ballēs vai aprakstošajos vērtējumos ir mazāks nekā 80 % no vērtējumu skaita.

26. Ja skolēns, kurš apgūst pamatizglītības programmu, ir ieguvis mācību priekšmetā  apzīmējumu “n/v” 1.semestrī, tad Skolas pedagoģiskās padomes sēdē tiek lemts par papildu mācību pasākumiem skolēnam attiecīgajā mācību priekšmetā 2.semestra laikā. Lai iegūtu vērtējumu mācību priekšmetā, skolēnam ir jākārto 1.semestra noslēguma pārbaudes darbs par visām konkrētajā semestrī apgūtajām mācību satura tēmām un skolēna tajā iegūtais vērtējums ir uzskatāms par semestra vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā. Darba norises laiku nosaka Skolas vadība.

27. Ja skolēns, kurš apgūst pamatizglītības programmu, ir ieguvis mācību priekšmetā  apzīmējumu “n/v” semestrī, skolēns attiecīgajā mācību priekšmetā saņem “n/v” gadā. Skolas pedagoģiskās padomes sēdē tiek lemts par papildu mācību pasākumiem skolēnam un pēcpārbaudījumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

IV. Mācību sasniegumu vērtējumu paziņošana

28. Mācību satura tēmu noslēguma pārbaudes darba (tostarp, referāta, domraksta, projektu darba, zinātniskās pētniecības darba u.tml.) rezultātus skolēniem paziņo un vērtējumus ieliek skolvadības sistēmā ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc to kārtošanas.

29. Mutvārdu pārbaudes darbā skolēna vērtējums tiek fiksēts tajā paša dienā, kad notikusi mācību stunda, informējot skolēnu par saņemto vērtējumu ne vēlāk kā nākamajā mācību stundā.

30. Skolotājs rakstiska pārbaudes darba rezultātus analizē, pirms tam izsniedzot skolēniem izlaboto pārbaudes darbu. Pēc darba analīzes skolotājs var savākt skolēnu pārbaudes darbu un uzglabāt to līdz semestra beigām.

31. Skolotājs atbilstoši Skolas noteiktajai kārtībai nodrošina iespēju skolēnam un viņa vecākiem individuāli iepazīties ar izvērtēto mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbu (oriģinālu), tā vērtēšanas kritērijiem un iegūto rezultātu.

32. Tiekoties ar vecākiem, skolotājam ir atļauts izmantot tikai tos žurnālā vai citos dokumentos izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem skolēniem, informācija jāsniedz, nenosaucot vārdā citus skolēnus.

33. Pedagogu un vecāku sadarbību skolēnu mācību snieguma pilnveidē nodrošina arī šādas saziņas formas: vecāku informācijas dienas, individuālas sarunas ar klases audzinātāju un mācību  priekšmetu skolotājiem, vecāku sapulces.

V. Mācību sasniegumu vērtējuma uzlabošana un pārskatīšana

34. Skolēnam ir tiesības trīs darba dienu laikā pēc mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darba vērtējuma paziņošanas lūgt skolotājam sniegt individuālu skaidrojumu par pārbaudes darba vērtējumu.

35. Skolēnam ir tiesības vienu reizi uzlabot mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbā iegūto vērtējumu. 

36. Skolēns ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc vērtējuma paziņošanas mācību priekšmeta skolotājam rakstiski izsaka lūgumu uzlabot konkrētu mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbu un vienojas ar skolotāju par darba veikšanas laiku. Skolēns ir atbildīgs par atkātota mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darba veikšanu skolotāja noteiktajā termiņā. Pirms atkārtotās pārbaudes darba rakstīšanas būtu vēlams veikt iepriekšējā pārbaudes darba kļūdu labojumu.

37. Neattaisnotu kavējumu, nepietiekamu vērtējumu un zemas mācību motivācijas gadījumos tiek organizētas skolēna pārrunas ar mācību priekšmeta skolotāju, klases audzinātāju un skolas vadību, atbalsta personāla pārstāvi, pieaicinot skolēna vecākus. Ja vecāki nepiedalās individuālajās pārrunās, tad skolēna vecākus par sarunas norisi un plānotajiem pasākumiem informē rakstiski.

38. Gada vērtējuma pārskatīšana notiek atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.

VI. Noslēguma jautājumi

39. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Skolas 2016. gada 4.janvāra iekšējos noteikumus Nr.VSIL-16-1-rs “Noteikumi par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu”.

DirektoreI.Tauriņa

Pudule 67699190