IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts ricps@riga.lv

Rīga

22.10.2019.                                                                                                   Nr. VSIL-19-1-rgs

Skolēnu domes reglaments

 1. Tiesiskais pamats
 2. Iļģuciema vidusskolas (turpmāk tekstā – Skolas) Skolēnu dome (turpmāk tekstā – Dome) ir skolēnu kopumu pārstāvoša, patstāvīga lēmējinstitūcija, kas sastāv no aktīviem, radoši darboties spējīgiem Skolas skolēniem, kuri brīvprātīgi iesaistās Domes darbībā.
 3. Domes darbība vērsta uz skolas sabiedriskās dzīves dažādošanu un mācību procesa efektivitātes veicināšanu, kā arī uz skolēnu tiesību aizstāvību.
 4. Domes darbība ir patstāvīga, priekšsēdētāja vadībā.
 5. Domei ir padomdevēja tiesības Skolas administrācijai.
 6. Dome var īstenot Skolas administrācijas deleģētās funkcijas Domei.
 7. Dome savā darbības laikā ievēro Domes reglamentu, Skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.
 8. Domes reglaments ir derīgs tikai ar Skolas direktores parakstu.
 9. Domei ir jāiegūst atļauja par pasākuma veidošanu un tas jāsaskaņo ar Skolas vadību.
 10. Viena Domes sasaukuma termiņš ir viens gads.
 1. Domes darbības mērķi un funkcijas
 2. Domes darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, atbildīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.
 3. Dome uzklausa skolēnu ieteikumus, sūdzības un ierosinājumus. Skolēnu dome pati izzina problēmas skolā un iepazīstas ar skolēnu, skolotāju vai citu skolas darbinieku viedokli attiecīgajā jautājumā. Skolēnu dome ar saviem ierosinājumiem vēršas pie skolas administrācijas vai pedagoģiskā personāla.
 4. Skolēnu dome uzņemas atbildību par visiem sabiedriskajiem pasākumiem, kam devusi savu piekrišanu. Dome rīko pasākumus arī pēc savas iniciatīvas.
 5. Dome piedalās vai koordinē skolēnu piedalīšanos starptautiskos, reģionālos vai republikāniskos pasākumos un organizācijās, kuras dalību uzskata par vajadzīgu. Skolēnu dome informē skolēnus par savu darbību ārpus skolas.
 6. Skolēnu dome veicina:
  1.  Skolēnu velmi iesniegt Skolēnu domē idejas par jauniem pasākumiem, kuru realizēšanā iesaistās domes pārstāvji.
  1.  aktivitātes skolā, kas attīsta skolēnos piederības sajūtu skolai un valstij, pilsonisko līdzdalību, un uzlabo kompetences karjeras izvēlē.
  1. aktīvas, radošas un interesantas dzīves veidošanos skolā.
 1. Domes darba grafiks un sastāvs.

A daļa

Sastāvs un darba grafiks

 1. Domi veido Prezidijs (Valde) un biedri. Galvenās funkcijas veic Prezidijs, kurš koordinē biedrus.
 2. Domē ir ne mazāk kā 10, bet ne vairāk par 30 biedru.
  1. Biedri var būt 5.-12.klašu skolēni.
  1. No 5.-7.klasei Skolēnu domē var darboties ne vairāk kā 2 cilvēki no katras klases.
  1. Domē var darboties jebkurš skolas skolēns
 • Prezidija pārstāvjus izvirza priekšsēdētājs un par to nobalso Domes biedri.
  • Prezidijā var ievēlēt tikai 9.-12. klašu skolēnus. (ne vairāk kā 1/3 no biedru skaita)
 • No Prezidija pārstāvjiem ievēl priekšsēdētāja vietnieku.
 • Skolēnu domes kopsapulces notiek ne retāk, kā 2 reizes mēnesī, domnieku noteiktā vietā un laikā.
  • Domes priekšsēdētāja uzdevums ir gada sākumā no skolas administrācijas iegūt atļauju lietot, kādu no skolas kabinetiem. Skolai jānodrošina piekļūšana šim kabinetam jebkurā laikā.
  • Nākamo Domes sēdes vietu, laiku un datumu domnieki nosaka savā iepriekšējā sēdē.
  • Domes norises laiks un vieta nedrīkst radīt grūtības kādam no Domes locekļiem.
 • Ārkārtas sēdes sasaukšanas tiesības ir Domes priekšsēdētājam un vietniekam.
 • Ārkārtas sēdes sasaukšana var notikt, ja:
  • jāizrunā steidzamas un svarīgas tēmas.
  • to pieprasa kāds domnieks, izvērtējot situāciju.
 • Domes priekšsēdētāja pienākumi/tiesības:
  • Vada Domes sēdes, bet viņa prombūtnes laikā pienākumus veic vietnieks.
  • Pārstāv Domes intereses oficiālās konsultācijās ar skolas administrāciju un citām sabiedriskām struktūrām.
  • Paraksta Domes vārdā tās apstiprinātos līgumus vai citus aktus.
  • Pēc sūdzību saņemšanas, nepilnvērtīga darba vai neapmierinoša mācību darba priekšsēdētājs drīkst no Domes izslēgt kādu biedru, vai to izslēgt no Prezidija.
 • Domes vietnieka pienākumi un tiesības:
  • Aizvietot priekšsēdētāju prombūtnes laikā.
  • Palīdzēt vadīt Domes sēdes.
  • Ar priekšsēdētāja atļauju parakstīt ar Domi saistītu dokumentāciju.
 • Domes Prezidija pienākumi un tiesības:
  • Piedalās Domes kopsapulcēs
  • Izskata sūdzības/ierosinājumus no skolēniem vai vadības un pēc vajadzības virza to lemšanu tālāk Domes kopsapulcēs.
  • Katram Prezidija pārstāvim ir konkrēta darbības sfēra (vizuālais noformējums, tehniskais nodrošinājums, informācijas izplatīšana sociālos tīklos, lietvedis).
 • Skolēnu domes sastāvā darbojas skolēnu Domes darba koordinators.
  • Skolēnu Domes darba koordinatoru uzaicina skolas administrācija konsultējoties ar skolēnu domes prezidiju.
  • Pašpārvaldes darba koordinatora pienākums ir veicināt Domes sadarbību ar Skolas administrāciju, skolotājiem un skolēniem. Palīdzēt Domei problēmsituācijās un piedalīties visās Domes rīkotajās aktivitātēs.
 • Domes biedru pienākumi un tiesības:
  • Pilda Domes Prezidija lēmumus.
  • Piedalās Domes sēdēs.
  • Izsaka savas domas, vērtējumus un ierosinājumus Domes Prezidijam.
  • Informē klašu kolektīvus par sēdēs pieņemtajiem lēmumiem.
  • Pieņem lēmumus, kas saistoši visiem skolēniem.
  • Diskutē ar Prezidiju par aktuālām problēmām.
  • Lemj par skolēnu apbalvošanu.

 B daļa

Balsošanas kārtība un iekšējās kārtības noteikumi Domē

 1. Domes vēlēšanu kārtība:
  1. Vecais sasaukums rīko jauno biedru vēlēšanas septembrī.
  1. Skolas skolēniem tiek dots laiks pieteikties Domei, kas nav garāks par 2 nedēļām. Kārtību kādā notiek pieteikšanās lemj Prezidents un Prezidiji.
  1. Pēc pieteikumu saņemšanas notiek to izvērtējams un pārrunas.
  1. Biedru ievēlēšanu kārtība:
   1. Vēlēšanu laikā esošais Prezidents un Prezidiji izskata pārrunu rezultātus un pieņem jaunos biedrus.
   1. Par jauno domes biedru pārrunu rezultātiem pārrunu dalībnieki tiek informēti e-klases e-pastā.
  1. Priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtība:
   1. Priekšsēdētāju ievēl Domes kopsapulcē, ko sasauc vecais priekšsēdētājs.
   1. Katram biedram no 9.-12.klasei ir tiesības kandidēt uz priekšsēdētāja amatu.
   1. Priekšsēdētājam ir jāprezentē sevi Domes biedriem un jāpastāsta kāpēc kandidē u.tml.
   1. Domes biedri balso un balsu vairākums (6.punkts) ievēl priekšsēdētāju.
  1. Prezidija ievēlēšanas kārtība:
   1. Prezidiju ievēl pirmajā Domes kopsapulcē
   1. Prezidijs sastāv no ne vairāk kā 1/3 biedru kopējā skaita
   1.  Prezidijam kandidē 9.-12.klašu skolēni
   1. Ar Domes biedru vairākumu (6.punkts) ievēl Prezidija pārstāvjus
  1. Priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanas kārtība:
   1. Par priekšsēdētāja vietnieku var kandidēt jebkurš Prezidija pārstāvis
   1. Domes biedru vairākums (6.punkts) ievēl Priekšsēdētāja vietnieku
 2. Balsstiesības ir visiem Domes biedriem.
 3. Par priekšsēdētāju var kandidēt arī atkārtoti esošais priekšsēdētājs.
 4. Visi balsojumi notiek atklāti.
 5. Domes biedri par katru priekšlikumu ir tiesīgi balsot tikai vienu reizi, izvēloties starp „par”, „pret” vai „atturos”.
 6. Balsošanas process:
  1. Balsošana var notikt tikai un vienīgi tad, ja uz attiecīgo sēdi ir ieradušies „puse+1” biedri.
  1. Balsu vairākumus (par/pret) tiek atzīts tad, ja attiecīgajā balsojumā ir vismaz „puse+1”.
  1. Atkārtots balsojums notiek, tad ja:
   1. Netiek sasniegts „puse+1” ne par, ne pret.
   1. Prezidija vēlēšanās, ievēlēti vairāk cilvēku nekā nepieciešams.
   1. Atkārtotu balsojumu drīkst veidot arī aizklātu.
 7. Domnieku sastāva maiņā:
  1. Ja domnieks ar Domes lēmumu tiek izslēgts no Domes.
  1. Ja domnieks pārtrauc mācības Skolā.
  1. Ja domnieks atsakās no turpmākas dalības Domē. Atteikties var tikai iesniedzot iesniegumu priekšsēdētājam.
  1. Ja domnieks regulāri neierodas uz Domes sēdēm un domnieki nobalso par viņa izslēgšanu no Domes sastāva.
  1. Ja Prezidijs pamet Domi, tad viņa vietā tiek ievēlēts jauns Prezidijs no esošā Domes sastāva.
 8. Dome ir tiesīga izslēgt domnieku par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.
 9. Domes biedriem jāievēro savstarpējā cieņā un Skolas iekšējie kārtības noteikumi.

IV Domes tiesības un pienākumi

 1.      Domes tiesības:

 1. Organizēt Domes darbību atbilstoši Skolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;
  1. Iesniegt priekšlikumus Skolas administrācijai, Skolas padomei un pašvaldībai mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos;
  1. Piedalīties Skolas darba plānošanā;
  1. Deleģēt pārstāvi Skolas padomē;
  1. Iesniegt priekšlikumus grozījumu veikšanai Domes nolikumā;
 2. Domes pienākumi:
  1. Regulāri informēt skolēnus par Domes darbību, Domes pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
  1. Regulāri informēt skolas administrāciju par Domes pieņemtajiem lēmumiem;
  1. Atbalstīt Skolas administrāciju un pedagogus Skolas iekšējās kārtības noteikumu un nolikuma ievērošanas nodrošināšanā.
  1. Ja skolēns vēršas ar kādu problēmu pie Domes, tad Domei ir jāizskata visas iespējas palīdzēt viņam. (divu nedēļu laikā jāizskata problēma)

 Apstiprināts 2019.gada 22.oktobrī

Iļģuciema vidusskolas

direktore       

Iveta Tauriņa

Iļģuciema vidusskolas

Skolēnu domes priekšsēdētāja

Evita Bukonte