Skolas attīstības prioritātes 2018./2019.m.g.- 2020./2021.m.g.

Pamatjoma2018./2019.m.g.2019./2020.m.g.2020./2021.m.g.
Mācību satursKompetenču pieejā balstīta mācību satura izzināšana un tā ieviešana.  
Mācīšana un mācīšanāsReāla, izmērāma sasniedzamā rezultāta izvirzīšana mācību stundai un jēgpilnas, saturiskas atgriezeniskās saites sniegšana (saņemšana) mācīšanās procesa uzlabošanai. Pašvadības prasmju veidošana un attīstīšana skolēniem.
Skolēnu sasniegumi Skolēnu mācību sasniegumu uzlabošana valsts pārbaudes darbos (par 0,5 vid.) 
Atbalsts skolēniem  Individuālā atbalsta sniegšana skolēniem, kam ir identificēts risks priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai (ESF projekta “PuMPurs” īstenošana).
Skolas videPilnveidot skolēnu sociāli emocionālās prasmes un attīstīt emocionālo inteliģenci, veicinot izpratni par dažādām kultūrām, dažādiem sociālajiem slāņiem (Projektu Erasmus+ īstenošana: “HELTH CREDU”, VISC “Mācīties būt”).  
Resursi   
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Atbalsts pedagogiem profesionālajā izaugsmē: jēgpilnas atgriezeniskās saites sniegšana pedagogiem un līdzdalība profesionālā mērķa izvirzīšanā (saturiska, jēgpilna atgriezeniskā saite pēc vērotajām mācību stundām, sarunas ar pedagogu mācību gada noslēgumā);   

Skolas vērtības

Vērtības veido izglītības iestādes kā organizācijas kultūras pamatu.
Vērtības ir citiem vārdiem pateikts, kā pie mums dzīvot, kā uzvesties.
Vērtības kā pieturzīmes, kas palīdz virzīties uz izaugsmi.

ATBILDĪBA

Uzņemamies atbildību par savu rīcību un tās radītajām sekām; izpildām solījumus un atzīstam
pieļautās kļūdas, lai no tām mācītos; godprātīgi izpildām uzticētos pienākumus; iesāktos darbus
paveicam līdz galam; patstāvīgi pieņemam lēmumus par savu nākotni un izvēlamies piemērotāko
alternatīvu; pienākumus veicam kvalitatīvi un norādītajā laikā; neatlaidīgi, pārvarot problēmas,
šķēršļus, tiecamies sasniegt izvirzīto mērķi (veicam darbu, uzdevumu).
Mēs katrs esam atbildīgs par savu darbu, sasniegumiem un savā ceļā izdarītajām izvēlēm. Mēs
katrs esam līdzatbildīgi par skolā notiekošo, par skolas sasniegumiem. Mēs lepojamies ar saviem
un skolas panākumiem un palīdzam tos viens otram gūt.


UZTICĪBA

Uzticamies cits citam, palīdzam cits citam un atbalstām cits citu ceļā uz izaugsmi, izvirzītajiem
mērķiem. Skolas kolektīvā, klases kolektīvā, sadarbībā ar vecākiem veicinām atvērtas un uzticībā
balstītas attiecības. Atklāti runājam par problēmām, kopā, cits citam palīdzot, cits citu atbalstot, tās
risinām.
Esam uzticīgi un lojāli savai skolai.

RADOŠUMS

Attīstām savas spējas un talantus, to papildinot ar savām personiskajām sajūtām; izkopjam iztēli;
veidojam, kopjam tādu skolas vidi, kas sekmē produktivitāti, jaunradi, oriģinalitāti, lai ikviens
pilnvērtīgi spētu risināt dažādus dzīves izaicinājumus un spētu rīkoties, sastopoties ar nākotnē
gaidāmajām inovācijām.

Radošums ir pamats konkurētspējīgām idejām, jauniem produktiem un pakalpojumiem,
skolas un valsts izaugsmei!


TRADĪCIJAS
Kopjam un veidojam tradīcijas, kas sekmē radošumu, piederību skolai, veido mūs par skolas un
valsts patriotiem.
Mūsu skolas tradīcijas – mūsu zīmols!

SKOLAS MISIJA: Sekmēt ikviena izglītojamā individuālo spēju attīstību.

SKOLAS VĪZIJA: Skola, kurā palīdz cits citam augt un pilnveidoties.