IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA
Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

06.09.2021.Nr. VSIL-21-1-rgs

Iļģuciema vidusskolas muzeja reglaments

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļas 2.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Iļģuciema vidusskolas (turpmāk – Iestāde) muzejs (turpmāk – Muzejs) ir izglītības mācību – audzināšanas darba struktūrvienība.
 2. Muzejs uzsāka savu darbu 2004./2005. mācību gadā.
 3. Sava darbība Muzejs ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, izglītības Iestādes nolikumu un izglītības Iestādes iekšējos noteikumus.
 4. Muzeja krājums ir izglītības Iestādes īpašums.
 5. Muzejam var būt sava emblēma, atribūti, savs zīmogs ar muzeja nosaukumu valsts valodā.
 6. Muzeja juridiskā adrese: Dzirciema iela 109, Rīga, LV-1055

II. Iļģuciema vidusskolas muzeja mērķis un uzdevumi

 1. Muzeja mērķis ir veicināt skolēnu mācīšanos un personības attīstību, kā arī ar Latvijas, Rīgas valstspilsētas, Iļģuciema apkaimes un izglītības Iestādes vēsturi saistīto materiālo un garīgo vērtību vākšanu un saglabāšanu, pētīšanu un popularizēšanu.
 2. Muzeja pamatuzdevumi ir:
  8.1. veicināt dziļāku sava valsts, pilsētas un apkaimes izpēti, lai sekmētu izglītojamo patriotisko audzināšanu;
  8.2. vākt krājumus, faktus, materiālus, lietišķos priekšmetus un dokumentus par izglītības Iestādes vēsturi;
  8.3. sistemātiski papildināt muzeju krājumu – burtnīcas, grāmatas, mācību piederumus, foto materiālus;
  8.4. organizēt pētniecisko darbu.
  8.5. sadarboties ar valsts un skolu muzejiem u.c. izglītības darba iestādēm.

III. Iļģuciema vidusskolas muzeja struktūra, pārvalde un darbības kontrole

 1. Muzeja ekspozīcija sastāv no diviem lieliem blokiem:
  9.1. Iļģuciema apkaimes vēsture;
  9.2. Izglītības Iestādes vēsture.
 2. Izglītojamajiem skolas muzeja tiek organizētas nodarbības.
 3. Muzeja pārvaldi īsteno muzeja pedagogs.
 4. Muzeja pedagogu pieņem darbā un atbrīvo izglītības Iestādes vadītājs.
 5. Izglītības Iestādes muzeja pedagogs:
  13.1. veic operatīvo muzeja vadību.
  13.2. atbild par materiālajām vērtībām, krājuma paplašināšanu un saglabāšanu.
  13.3. atskaitās augstākstāvošajām iestādēm pakļautības kartībā.
  13.4. organizē muzejā izglītojamo brīvprātīgo darbu.
DirektoreI. Tauriņa

Cēmīte 67469127