IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

Rīga

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

04.06.2020.                                                                                     Nr. VSIL-20-3-nts

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti

Iļģuciema vidusskolas 10. klasē

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma

41. panta otro daļu, Ministru kabineta 13.10.2015.

noteikumiem Nr.591“Kārtība, kādā izglītojamie tiek

uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālās izglītības

grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”,

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

2020. gada 18. maijā iekšējiem noteikumiem Nr.13-nts

“Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība”.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Iļģuciema vidusskolas (turpmāk tekstā – Skola) 10. klasē vispārējās vidējās izglītības programmā:

1.1. virzienā “Sociālās zinātnes”, kas nodrošina padziļinātu latviešu valodas un literatūras, angļu valodas un vēstures apguvi;

1.2. virzienā “Valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā”, kas nodrošina padziļinātu latviešu valodas un literatūras, angļu valodas un kultūras un mākslas apguvi.

2. Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību.

II. Iestājpārbaudījumi vispārējās vidējās izglītības programmā

3. Vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu un kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību.

4. Izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē ir noteikts vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā un motivācijas vēstule ar pamatojumu mācīties izvēlētajā virzienā.

5. Kombinētā iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) 2020.gada 18.maija iekšējo noteikumu Nr.13-nts “Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” (turpmāk – Iekšējie noteikumi) noteiktajām prasībām.

6. Izglītojamo pieteikšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam uz 10. klasi notiek elektroniski tīmekļa vietnē https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam saskaņā ar Departamenta Iekšējiem noteikumiem. Reģistrācija iestājpārbaudījumam beidzas trīs dienas pirms iestājpārbaudījuma.

7. Izglītojamo uzņemšana Skolas izglītības vispārējās vidējās izglītības programmā notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām un uzņemšanas komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.

8. Izglītojamo uzņemšanu Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē nodrošina uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Skolas direktors.

9. Uzņemšanas komisija:

9.1. sniedz informāciju pretendentiem par Skolas izglītības programmām un uzņemšanas kārtību;

9.2. izskata izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;

9.3. veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;

9.4. izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajiem izglītības programmas virzieniem;

9.5. sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu 10. klasē.

III. Izglītojamo uzņemšana 10. klasē

10. Informāciju par izglītojamo uzņemšanu konkursa kārtībā Skola vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē publicē vismaz trīs nedēļas pirms apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norises datuma Skolas interneta vietnē www.icvs.lv un Skolā.

11. Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē izglītojamais tiek uzņemts konkursa kārtībā, ņemot vērā rezultātus apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā matemātikā un svešvalodā un motivācijas vēstulē ietverto pamatojumu mācīties izvēlēto virzienu;

12. Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē izglītojamais tiek uzņemts rezultātu secībā, ņemot vērā šo noteikumu 11. punktā minēto vērtējumu un motivāciju mācīties izvēlētajā virzienā.

13. Uzņemšanas komisija izveido pretendentu sarakstu katram vidējās izglītības klātienes programmas virzienam konkursa rezultātu secībā. Konkursu izturējušiem pretendentiem sarakstā atzīmē “Ieteikts uzņemšanai.”

14. Uzņemšanas komisija pretendentu sarakstu publicē Skolas interneta vietnē www.icvs.lv ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc pretendenta saraksta izveides.

Direktore                                                                                                   I. Tauriņa

Saskaņots:

RD IKSD Izglītības pārvaldes priekšnieka – direktora vietnieka p.i.

L. Lancmane