Grozījumi

IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

   21.05.2021.  Nr. VSIL-21-2- nts

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Iļģuciema vidusskolā

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma   41.panta otro daļu, un Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 11.punktu  

I.                   Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Iļģuciema vidusskolā (turpmāk – Skola) vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk – izglītības programma).

2. Skolas 10.klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumu un kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību.

3.  Skolas 11. un 12.klasē brīvajās vietās konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumu un līdz Skolas noteiktam termiņam ir nokārtojuši pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.

4. Uzņemšanai Skolā vispārējās vidējās izglītības programmā kā iestājpārbaudījums tiek noteikts rakstisks kombinēts pārbaudījums (turpmāk – iestājpārbaudījums).

5. Komplektējot klases, Skola ievēro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) noteikto kārtību.

II.               Iestājpārbaudījuma organizēšana izglītojamo uzņemšanai Skolas 10.klasē

6.      Lai iestātos 10.klasē, pretendentam jākārto iestājpārbaudījums, kuru Departaments rīko apvienotu visām Rīgas pilsētas vidējās izglītības iestādēm.

7.        Iestājpārbaudījuma organizēšana un rezultātu paziņošana notiek saskaņā ar Departamenta 2021.gada 9.marta iekšējo noteikumu Nr. DIKS-21-7-nts “Apvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” (turpmāk – Iekšējie noteikumi) noteikto kārtību.

8.        Iestājpārbaudījuma saturu, pieteikšanās termiņus, norises laikus, vērtēšanas kārtību un rezultātu paziņošanas kārtību nosaka Departamenta Iekšējie noteikumi.

9.        Informācija par iestājpārbaudījuma organizāciju vismaz trīs nedēļas iepriekš pirms iestājpārbaudījuma norises datuma tiek publicēta Skolas tīmekļa vietnē icvs.lv un izvietota Skolas informatīvajā stendā.

10.         Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiek elektroniski Departamenta izveidotā tīmekļa vietnē, aizpildot izveidoto pieteikuma formu. Pieteikumam ir informatīvs raksturs. Pieteikšanās tiek uzsākta divas  nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises datuma,  pieteikuma saite tiek publicēta Skolas tīmekļa vietnē icvs.lv.

III.            Iestājpārbaudījuma organizēšana izglītojamo uzņemšanai uz brīvajām vietām Skolas 11. un 12.klasē

11.     Informācija par brīvajām vietām Skolas 11. un 12.klasē tiek publicēta Skolas tīmekļa vietnē.

12.    Iestājpārbaudījuma organizēšanai Skolas direktors izveido iestājpārbaudījuma komisiju, kura sagatavo iestājpārbaudījuma saturu, vērtēšanas kritērijus, organizē iestājpārbaudījuma norisi un vērtēšanu, izskata apelācijas par iestājpārbaudījuma rezultātiem, ja tāda iesniegtas.

13.    Pretendentiem, viņu vecākiem vai citiem bērna likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk-vecāki) ir tiesības iepazīties ar iestājpārbaudījumu programmu un norises kārtību.

14.     Pieteikšanās  iestājpārbaudījumam notiek Skolas noteiktajā kārtībā.

15.     Iestājpārbaudījumu rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā 5. darba dienā pēc iestājpārbaudījuma norises dienas, publicējot Skolas tīmekļa vietnē un izvietojot Skolas informatīvajā stendā.

16.    Apelāciju par iestājpārbaudījuma vērtējuma pārskatīšanu pretendenta vecāki vai citi likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) var iesniegt Skolas direktoram ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas. Apelācijas izskatīšanas rezultāti tiek paziņoti pretendenta vecākiem  rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

IV.            Izglītojamo uzņemšana un dokumentu iesniegšana

17.    Skolā  izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu un motivācijas vēstuli ar pamatojumu mācīties izvēlētajā virzienā. (Grozījumi)

18.    Attiecīgās klases tiek komplektētas, ievērojot izglītojamo programmas, virziena izvēli un iegūto punktu skaitu iestājpārbaudījumā, proporcionāli vietu skaitam klasē.

19.    Pēc konkursa rezultātu paziņošanas dokumentu iesniegšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Skolas direktora noteiktajā termiņā.

20.    Ja dokumenti direktora noteiktā termiņā nav iesniegti, izglītojamo no attiecīgās izglītības programmas pretendentu saraksta svītro un saskaņā ar konkursa rezultātiem viņa vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

V. Noslēguma jautājumi

21.  Noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Skolas 04.06.2020. iekšējos noteikumus Nr. VSIL-20-3-nts “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Iļģuciema vidusskolas 10. klasē”.   

Direktors                                                                                                       I.Tauriņa

Rimša, 26633990

Saskaņots

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Izglītības pārvaldes priekšnieks – direktora vietnieks

 ____________________I. Balamovskis

2021. gada 21. maijā