IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

 Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

 Rīgā

  19.09.2019.                                                                                     Nr. VSIL-19-4-nts

Iļģuciema vidusskolas e-klases (elektroniskā žurnāla)

 lietošanas kārtība

Izdota saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļas 2.punktu

 1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Kārtība nosaka e-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanu Iļģuciema vidusskolā.

1.2. Kārtība izstrādāta, lai nodrošinātu vienotu pieeju izglītojamo mācību procesa un sasniegumu atspoguļošanai, pedagoģiskajā procesā nepieciešamās dokumentācijas aizpildīšanai, saziņai ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.

1.3. Kārtība jāievēro visiem Iļģuciema vidusskolā strādājošajiem pedagogiem.

2. E-klases pakalpojumu pieejamība un lietošana

2.1.Klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā informē izglītojamos par e-klases lietošanas noteikumiem, veicot atbilstošus ierakstus ar parakstiem instruktāžu lapās.

3. Informācijas ievadīšana e-klasē

3.1. 1.klašu izglītojamo sarakstus un personas informāciju e-klasē ievada klases audzinātājs.

3.2. Par 2.-12.klases skolēnu ievadīšanu E-klases skolēnu sarakstos ir atbildīgs E-klases virslietotājs.

Par pārējo skolēna personas datu informāciju, tās ievadīšanu ir atbildīgs klases audzinātājs.

3.3. Direktores vietnieki katra semestra sākumā ievada E-klasē mācību priekšmetu

stundu sarakstu. Ja stundu saraksts mācību gada laikā mainās, tad mācību stundas e-klases dienasgrāmatā ievada E-klases virslietotājs.

3.4. E-klases virslietotājs katra mācību gada sākumā izveido mācību priekšmetus un to žurnālus, tai skaitā arī individuālo nodarbību (konsultāciju) žurnālus.

3.5. Mācību gada sākumā mācību priekšmetu skolotāji iesniedz E-klases virslietotājam skolēnu sarakstus apvienoto klašu žurnālu izveidei un, ja nepieciešams, grupu dalījumam klasē.

3.6. Katra semestra sākumā mācību priekšmetu skolotāji sadarbībā ar izglītojamo ievada E-klasē katram skolēnam mācību priekšmeta prognozējošo vērtējumu.

3.7. Mācību priekšmetu skolotāji informāciju par notikušajām mācību stundām, individuālajām nodarbībām (konsultācijām) un interešu izglītības skolotāji par interešu izglītības nodarbībām ievada regulāri, ne vēlāk kā līdz attiecīgās darba dienas plkst.17.00. Skolēnu kavējumus skolotājs reģistrē mācību stundas sākumā.

3.8. Izglītojamo iegūtos vērtējumus pedagogi ievada termiņos, kas noteikti Iļģuciema vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā.

3.9. Tēmas noslēguma pārbaudes darbu (kontroldarbu un ieskaišu) vērtējumus pedagogi ievada, izmantojot e-klases pārbaudes darbu vērtēšanas sistēmu.

3.10. Ievadīto vērtējumu skaits ir ne mazāks par noteikto Iļģuciema vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā.

3.11. Klašu audzinātāji informāciju par izglītojamo attaisnotajām mācību stundām precizē nākamā mēneša pirmajā nedēļā.

3.12. Pedagogi informāciju par aizvietotajām stundām ievada katru darba dienu līdz plkst.17.00, sazinoties ar atbilstošā izglītības posma direktora vietnieku.

3.13. Pedagogi sazināšanos ar vecākiem par dažādiem mācību un audzināšanas jautājumiem atspoguļo e-klasē, aizpildot žurnāla pielikumu par individuālajām sarunām ar vecākiem.

4. Informācijas iegūšana no e-klases

4.1. Līdz katra mēneša 5.datumam klašu audzinātāji izdrukā un izsniedz izglītojamajiem sekmju izrakstus.

4.2. E-klases virslietotājs mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālu izdrukā un nodod skolas arhīvā līdz kalendārā gada beigām.

4.3. E-klases virslietotājs e-žurnālu ieraksta CD matricā un nodod skolas arhīvā līdz kalendārā gada beigām.

4.4. Pedagogi žurnāla pielikumu par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, skolas pasākumos izdrukā un aizpildītu novieto instruktāžu mapē, kas līdz mācību gada beigām glabājas skolotāju istabā, un tad nodod skolas arhīvā.

4.5. Pedagogi citus žurnāla pielikumus un atskaites izdrukā no e-klases pēc vajadzības un glabā pie sevis līdz mācību gada beigām.

4.6. Visi e-klases lietotāji ievēro personas datu aizsardzību atbilstoši 21.06.2018. „Fizisko personu datu apstrādes likums” nosacījumiem.

 Atzīt par spēku zaudējušiem 11.09.2015. Nr. VSIL-15-94-rs “Iļģuciema vidusskolas e-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība”


Direktore                                                                                                         Iveta Tauriņa