Grozījumi

Rīgas Domes ģērboņa centrālā daļa, melnbalta

IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI


Rīgā

2021. gada 26. augustsNr. VSIL-21-4-nts
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 40.51. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Iļģuciema vidusskolā (turpmāk – Iestāde), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus, kā arī testēšanas organizēšanu.
 2. Noteikumi ir saistoši Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem.
 3. Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Iestādei nepiederošo personu uzturēšanos Iestādē nosaka Iestādes iekšējie noteikumi par kārtību, kādā izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Skolā.

II. Izglītības procesa organizēšana

 1. Iestādes izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) Izglītības pārvaldi, nosaka Iestādes direktors, izdodot rīkojumu.
 2. Iestāde izglītības procesā īstenošanas veids (modelis) var tikt mainīts atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Iestādē vai valstī.
 3. Izglītības process Iestādē tiek nodrošināts saskaņā ar Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā MK noteikumiem un Noteikumiem.
 4. Izglītības process Iestādē tiek nodrošināts atbilstoši Iestādes direktora (vadītāja) apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam vai nodarbību plānam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Iestādē, Rīgas pilsētā vai valstī.
 5. Iestāde par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā vai nodarbību plānā nekavējoties informē izglītojamos un Vecākus, ievietojot informāciju elektroniskās skolvadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls).

 III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības pasākumu ievērošana un nodrošināšana

 1. Iestādes direktors, Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Iestādē, ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu, kā arī testēšanas organizēšanu.
 2. Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Iestādes direktora noteiktajai rīcības shēmai (pielikums) šādām mērķgrupām:
  10.1. Iestāde – Departaments;
  10.2. Iestādes direktors – darbinieki;
  10.3. Iestāde – izglītojamie;
  10.4. Iestāde – Vecāki;
  10.5. Vecāki/ izglītojamie – Iestādes direktors.
 3. Iestādes iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.
 4. Iestādes direktors ar rīkojumu nosaka izglītojamo un darbinieku ierašanās nosacījumus Iestādē, par distancēšanas nodrošināšanu koplietošanas telpās, par ēdināšanas organizēšanu, par interešu izglītības pulciņiem un pagarinātās dienas grupām.
 5. Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.
 6. Izglītojamo un darbinieku testēšana tiek veikta katru nedēļu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam:
  14.1. Otrdienā, līdz plkst. 14.30;
  14.2. Centrālajai laboratorijai.

IV. Noslēguma jautājumi

 1. Noteikumi ir ievietojami Iestādes tīmekļvietnē icvs.lv
 2. Izglītojamajiem un Vecākiem uz e-žurnālu, tiek nosūtīta Iestādes vēstule ar informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.
 3. Ja Iestādes rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Iestāde ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.
 4. Atzīt par spēku zaudējušiem Iestādes 2020.gada 26.augusta iekšējos noteikumus Nr. VSIL-20-4-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”.
DirektoreI.Tauriņa

Rimša, 26633990

Pielikums
Iļģuciema vidusskolas iekšējiem noteikumiem
“Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”

Iestādes komunikācijas rīcības shēma

 1. Iestāde – Departaments
Iestādes komunikācijas rīcības shēma, Iestāde – Departaments

2. Iestādes direktors (vadītājs) – darbinieki

Iestādes komunikācijas rīcības shēma, Iestādes direktors (vadītājs) – darbinieki

3. Iestāde – izglītojamie

Iestādes komunikācijas rīcības shēma, Iestāde – izglītojamie

4. Iestāde – Vecāki

Iestādes komunikācijas rīcības shēma, Iestāde – Vecāki

5. Vecāki/ izglītojamie – Iestādes direktors (vadītājs)

Iestādes komunikācijas rīcības shēma, Vecāki/ izglītojamie – Iestādes direktors (vadītājs)
  Direktors  I.Tauriņa

Rimša, 26633990