IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv


IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

R ī g ā

26.08.2020.                                                     Nr. VSIL-20-5-nts

 Kārtība, kādā Iļģuciema vidusskolā uzturas nepiederošas personas

 Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338 ,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.10. apakšpunktu

Skolas iekšējās kārtības noteikumu VI punktu

                                                        I.         Vispārīgie jautājumi


1.    Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Iļģuciema vidusskolā (turpmāk – Skola) uzturas Skolai nepiederošas personas.

 • Skolai nepiederošas personas ir izglītojamā likumiskie pārstāvji vai persona, kas realizē izglītojamā aizgādību (turpmāk – izglītojamā vecāki), viņu pilnvarotas personas un citas trešās personas.
 • Noteikumi neattiecas uz Skolas izglītojamiem un darbiniekiem.
 • Noteikumu 2. punktā minētās personas, uzturoties Skolā, ievēro Skolas vadības, pedagogu un darbinieku norādes, sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas un šos Noteikumus.
 • Kārtība izstrādāta izglītojamo un darbinieku drošības un Skolas nepārtrauktas un netraucētas darbības nodrošināšanai
 1. Izglītojamo vecāku uzturēšanās Skolā

6.    Izglītojamā vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo uz Skolu, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām vai citām nodarbībām, uzturoties Skolas ēkā –Skolas teritorijā.

 • Nepieciešamības gadījumā pirms pirmās mācību stundas 1. klašu izglītojamo vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo līdz skolas ieejas durvīm un pēc mācību stundām vai pagarinātās dienas grupas nodarbībām sagaidīt izglītojamos skolas teritorijā.
 • Izglītojamo vecākiem aizliegts pārvietoties pa Skolas telpām, Skolas teritoriju stundu un nodarbību laikā, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.
 • Izglītojamā vecākiem ir tiesības apmeklēt Skolas ārpusstundu pasākumus pēc uzaicinājuma.
 • Par uzaicināto personu uzturēšanos Skolā atbild pasākuma organizators un uzaicinātājs personiski.
 • Vecāku pēcpusdienās izglītojamo vecāki uzturas Skolā pēc iepriekšēja pieraksta. Izglītojamo vecāki, kas ieradušies uz Vecāku pēcpusdienu bez iepriekšēja pieraksta, reģistrējas pie Skolas dežuranta.
 • Izglītojamo vecāki un viņu pilnvarotās personas, kuras vēlas individuāli tikties ar pedagogu, iepriekš vienojas par tikšanās laiku, netraucējot izglītības procesa norisi. Pedagogam ir pienākums informēt dežurantu par paredzēto tikšanos, nepieciešamības gadījumā arī Skolas vadību.
 • Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos, jāreģistrējas pie Skolas dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, Skolas darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 • Pedagogs, kurš organizē tikšanos, sagaida izglītojamā vecākus vai viņu pilnvarotās personas pie izglītības iestādes dežuranta.
 • Ja vecāks vēlas sazināties ar skolas darbiniekiem tad komunikācija tiek nodrošināta, izmantojot E-klases žurnāla pastu, e-pastu, vai telefoniski. Vecāks saskaņo ar skolas darbinieku laiku, kad var ierasties skolā klātienē.
 • Ja Skolā ir lēmums  ar kuru vienam no vecākiem ir aizliegts tuvoties izglītojamam, tad Skolai jānodrošina šī tiesas lēmuma izpilde.
 1.    III.         Citu nepiederošu personu uzturēšanās skolā 
 2. Citām nepiederošām personām, kuras vēlas ienākt Skolā, jāreģistrējas pie Skolas dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, Skolas darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 3. Skolas kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju amatpersonas un darbinieki, ierodoties Skolā, reģistrējas pie Skolas dežuranta un uzrāda dienesta apliecību.
 4. Par personām, kuras Skolā ieradušās sniegt pakalpojumus, dežurants informē Skolas direktoru un/vai direktora vietnieku saimnieciski administratīvajā darbā un reģistrē.
 5. Citām nepiederošām personām ir tiesības piedalīties Skolas organizētajos pasākumos, iepriekš saskaņojot dalību ar Skolas atbildīgo personu par attiecīgā pasākuma organizēšanu, kā arī saņemot atļauju par pasākuma vai pasākuma dalībnieku fotografēšanu, audio un video ierakstu veikšanu.
 6. Citām nepiederošām personām aizliegts pārvietoties pa Skolas telpām, ieiet mācību priekšmetu kabinetos, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.
 7. Izglītojamo draugu un paziņu atrašanās Skolas telpās nav pieļaujama.
 8. Par citu nepiederošu personu uzturēšanos un pārvietošanos Skolā atbild Skolas darbinieks, pie kura šī persona ir ieradusies.
 9. Skolas dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no Skolas nepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot vai atsakās paskaidrot ierašanās mērķi.
 10. Ja nepiederošas personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, Skolas dežurants nekavējoties informē Skolas vadību, kas pieņem lēmumu par Valsts policijas vai pašvaldības policijas izsaukšanu.
 11. Skolas darbinieku un izglītojamo pienākums ir informēt Skolas vadību vai dežurantu par aizdomīgu personu atrašanos Skolā vai tās teritorijā.
 12. Tirdzniecība, kā arī cita veida komercdarbība bez noslēgta līguma, skolā ir aizliegta. 

                                                   IV.         Noslēguma jautājumi 

 • Izglītojamo vecāku iepazīstināšanu ar Noteikumiem organizē Skolas vadība, kā arī klašu audzinātāji.
 • Direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā ir pienākums ar Noteikumiem iepazīstināt Skolas dežurantus, tehniskos darbiniekus.
 • Noteikumi izvietojami apmeklētājiem pieejamā vietā.
 • Atzīt par spēku zaudējušiem 2017. gada 31.augusta noteikumus Nr. VSIL-20-17-91-rs „Kārtība, kādā Skolā uzturas nepiederošas personas”.
 • Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 26.augustā.

Direktore                                                                                                   I. Tauriņa