APSTIPRINĀTS

ar Iļģuciema vidusskolas

direktores Ivetas Tauriņas

17.02.2020. rīkojumu

Nr. VSIL-20-48-rs

IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLAS

AUDZINĀŠANAS DARBA PRIORITĀTES

2019. /2020.m.g. – 2021./2022.m.g.

PamatjomasAtbalsts skolēniem
Skolas vide
PrioritātesSociāli emocionālās kompetences veidošana skolēnu labsajūtas un panākumu nodrošināšanai, kā arī skolas kultūras uzlabošanai.

Skolas un Latvijas valsts vērtību (atbildība, uzticība, tradīcijas, radošums) ieviešana un saglabāšana mācību un audzināšanas darbībā.

Skolēnu iesaistīšana interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā.