IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv 

Rīgā

31.08.2017.                                                                                                   Nr. VSIL-17-90-rs

ATBALSTA PERSONĀLA KOMISIJAS

REGLAMENTS

1. Vispārīgi jautājumi

1.1. Atbalsta komanda ir starpprofesionāļu komanda atbalsta sniegšanai skolēniem un viņuvecākiem pedagoģisku un sociālpedagoģisku problēmu risināšanā.

1.2. Skolas atbalsta komanda darbojas saskaņā ar Ētikas kodeksu, LR Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Izglītības likumu, Civillikumu, Eiropas konvenciju par bērnu tiesību ievērošanu un citiem MK noteikumiem.

1.3. Skolas atbalsta komanda tiek izveidota ar skolas direktora rīkojumu, grupas darbības mērķus, uzdevumus un darba organizāciju nosaka tās reglaments.

 2. Atbalsta komandas sastāvs:

2.1. skolas administrācijas pārstāvis/ skolas direktors

2.2. psihologs

2.3. sociālais pedagogs

2.4. logopēds

2.5. medicīnas darbinieks

2.6. speciālais pedagogs.

2.7. pedagoga palīgs.

 3. Atbalsta komandas darba mērķi un galvenie uzdevumi:

3.1. mērķis: Sniegt vispusīgu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem, skolas darbiniekiem.

3.2. uzdevumi :

3.2.1. Identificēt potenciālo mērķgrupu atbalsta sniegšanai.

3.2.2. Izpētīt iespējamos mācību grūtību (krīzes situācijas, vardarbība, mācīšanās traucējumi, psihiskās attīstības aizture, garīgās attīstības traucējumi) un uzvedības traucējumu rašanās cēloņus.

3.2.3. Meklēt optimālākos problēmas risināšanas ceļus, sastādot konkrētu rīcības plānu un pārraugot tā realizāciju.

3.2.4. Radīt uzticību bērnā un jaunietī, radīt uzticību un veidot sadarbību ar vecākiem.

3.2.5. Informēt vecākus par dažādām atbalsta institūcijām.

3.2.6. Palīdzēt katram skolēnam, atbilstoši viņa spējām, sasniegt izglītības mērķus,

3.2.7. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām.

3.2.8. Panākt izglītojamo sociālo problēmu praktisku risinājumu.

3.2.9. Koordinēt bērnu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu skolā.

3.2.10. Piedalīties individuālo izglītības plānu izstrādē skolēniem, kuri apgūst speciālo pamatizglītības programmu, izvērtēt šo plānu īstenošanas gaitu un informēt vecākus, skolas administrāciju par šo bērnu mācību sasniegumiem, uzvedību.

3.2.11. Sniegt nepieciešamo atbalstu bērniem un viņu vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem.

3.2.12. Sadarbībā ar skolas administrāciju plānot un iesaistīties iekļaujošas vides veidošanā.

 4. Darba procesa organizācija.

4.1. Atbalsta komandas kārtējās sēdes notiek reizi mēnesī. Atbalsta komandas ārkārtas sēdes notiek pēc vajadzības, tiklīdz ir šāda nepieciešamība.

4.1.2. Lielās sēdes reizi semestrī – septembrī, janvārī;

4.1.3.  Ikmēneša sēdes katra mēneša trešajā otrdienā;

4.1.4.  Katra mēneša trešā pirmdiena- administrācijas tikšanās ar atbalsta personālu, par aktualitātēm, darāmajiem darbiem, veiktajām darbībām.

4.2. Atbalsta personāla komandas darbība paredz koordinētu sadarbību starp komandas locekļiem, paredzot veselību veicinošas, atbalstu sniedzošas un drošas vides nodrošināšanu skolā.

4.3. Problēmas pieteicējs var būt jebkurš no komandas dalībniekiem, klases audzinātājs, priekšmetu skolotājs, skolēns, vecāks.

4.4. Tiekoties visai grupai un uzklausot problēmu, katrs komandas loceklis, savas kompetences ietvaros, meklē problēmas cēloņus, sniedz atbalstu izglītojamajam, viņa ģimenei.

4.5. Turpmākā darba gaitā komandas locekļi turpina strādāt ar konkrēto izglītojamo un viņa problēmu, kopīgi diskutējot, apspriežoties un pēc vajadzības tiekoties ar ģimeni. Visu darbu katra konkrēta gadījumā koordinē atbalsta komandas vadītājs.

4.6. Katras tikšanās reizes sākumā tiek pārrunāta iepriekšējā reizē pieņemto lēmumu izpilde. Izskatot katru gadījumu individuāli, komanda lemj, cik ilgi darbu turpināt.

4.7. Darbu komandā organizē tik ilgi, līdz izglītojamais ir spējīgs turpināt mācības bez regulāra atbalsta.

 5. Atbalsta komandas darbības mērķgrupas :

5.1. Bērni ar speciālām vajadzībām.

5.2. Bērni, kuriem konstatēti atbalsta pasākumu nepieciešamība.

5.3. Otrgadnieki.

5.4. Bērni, kuri neattaisnoti kavē skolu.

5.5. Jaunatnākušie bērni, kuriem ir adaptācijas grūtības jaunajā skolā/klasē.

5.6. Bērni, kuri atgriezušies no mācībām ārzemēs.

5.7. Bērni un/vai vecāki, kuri paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta komandas speciālistiem.

5.8. Skolēni, kuri varētu būt atkarību izraisošu vielu lietotāji.

5.9. Bērni, kuri cietuši no vardarbības.

 6. Speciālistu kompetences atbalsta komandā:

6.1. Administrācijas pārstāvis :

6.1.1. Koordinē komandas darbu.

6.1.2. Apkopo un izvērtē informāciju par skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība

(nepietiekami mācību sasniegumi, neattaisnoti stundu kavējumi, uzvedības

problēmas, cita informācija no skolotājiem).

6.2.  Sociālais pedagogs:

6.2.1. palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā.

6.2.1. prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālu apstākļu gadījumā, veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai;

6.2.2. sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām izglītojamo sociālo vajadzību nodrošināšanā;

6.2.3. konsultē skolotājus, izglītojamos un viņu vecākus bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

6.2.4. sniedz palīdzību izglītojamajiem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu;

6.5.5. jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti;

6.5.6. izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērtu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā.

6.3. Skolas psihologs:

6.3.1. koordinē un vada komandas darbu;

6.3.2. veic nepieciešamo skolēnu diagnostiku;

6.3.3.  ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā;

6.3.4. konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risināšanā;

 6.3.5. palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;

 6.3.6. novērtē bērna individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi;

 6.3.7. strādā ar bērnu un ģimeni individuāli;

6.3.8. ja nepieciešams, skolas psihologs nosūta bērnu pie speciālistiem;

6.3.9.  ievēro konfidencialitāti.

6.4. Skolotājs logopēds:

6.4.1.  strādā ar 1. – 4. klašu skolēniem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi;

6.4.2. veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību;

6.4.3. veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju. Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi;

6.4.4. sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām;

6.5. Skolas medicīnas māsa:

6.5.1. informē atbalsta komandas speciālistus par izglītojamo veselības stāvokli (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti). Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus;

6.5.2. sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros; sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;

6.5.3. veic veselīga dzīvesveida ieviešanu;

6.5.4. seko sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai;

6.6. Speciālais pedagogs:

6.6.1.  skolā strādā ar 1.-6. klases skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības (specifiski mācīšanās traucējumi, viegli kognitīvie vai citi attīstības traucējumi) un ar skolēniem, kuriem ir pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;

6.6.2. veic 1.-4. klašu skolēnu ar mācīšanās grūtībām diagnostiku, novērtēšanu un analīzi;

6.6.3. sniedz pedagoģisku atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām, izmantojot speciālas mācību metodes darbam ar skolēniem;

6.6.4. sadarbojas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem un skolēnu vecākiem, lai palīdzētu skolēnam veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;

6.6.5. Vienojas par turpmāko sadarbību, izstrādāto rekomendāciju izpildi noteiktajā termiņā.

6.7.Pedagoga palīgs:

6.7.1. palīdz izglītības iestādes pedagogam darbā ar izglītojamajiem, atbalsta izglītojamos mācību procesā;

 6.7.2. veic individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu.

6.8. Visi atbalsta komandas dalībnieki :

6.8.1. Sadarbojas, sniedz viens otram nepieciešamo informāciju un rekomendācijas bērnu izglītības procesa organizēšanā. Nepieciešamības gadījumos iesaka konsultācijas vai papildus koriģējošas nodarbības (piemēram, baseina apmeklējumu, koriģējošo vingrošanu, u.c.).

6.8.2. Sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajām rekomendācijām.

6.8.3. Sadarbojas ar pedagoģiski medicīnisko komisiju, Bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, policiju, sociālo dienestu, bāriņtiesu un citām organizācijām pēc nepieciešamības.

6.8.4. Piedalās individuālo izglītības plānu sastādīšanā un rezultātu izvērtēšanā bērniem ar speciālām vajadzībām.

6.8.5. Izpilda skolas administrācijas un augstākstāvošu institūciju rīkojumus, kārto dokumentāciju vai sniedz ziņas institūcijām, ja tas nepieciešams bērna izglītībai.

 7. Sadarbība ar vecākiem:

7.1. Uzklausīt vecākus, korekti atbildēt uz viņu interesējošiem jautājumiem.

7.2. Noskaidrot vecāku vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumā.

7.3. Pārrunāt ar vecākiem bērna attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības problēmas. Iesaistīt vecākus lēmumu pieņemšanas procesā.

7.4. Ieteikt iespējamos problēmas risināšanas veidus, papildus nodarbības skolā, speciālistu (piemēram, ārsta, masiera, u.c.) konsultāciju.

7.5. Vienoties, kā vecāki atbalstīs bērnu mācību procesā, kādi būs vecāku pienākumi un atbildība, kā arī kāds būs turpmākais saziņas veids.

 8. Tiesības:

8.1. Visiem grupas dalībniekiem ir vienlīdzīgas tiesības paust savu viedokli un izteikt ierosinājumus.

8.2. Saņemt informāciju no vecākiem, medmāsas par izglītojamā veselības, fizisko sagatavotību, valodas attīstības līmeni u.c. nepieciešamajiem jautājumiem.

8.3. Vajadzības gadījumā (informējot ģimeni), sniegt informāciju citiem speciālistiem-  atbilstoši situācijai.

 9. Dokumentācija:

9.1. Uz atbalsta komandas sēdi klases audzinātājs piesaka bērnu ar rakstisku iesniegumu, kurā:

  • norāda ziņas par bērnu (vārds, uzvārds, klase, vecums),
  • apraksta situāciju, kuras risināšanā lūdz palīdzību (nepietiekams vērtējums
  • vairākos mācību priekšmetos, sistemātiski neattaisnoti kavējumi,
  • izmaiņas uzvedībā, konflikti klasē vai ģimenē, veselības traucējumi ietekmē mācīšanos ,u.c.),
  • informē par savu veikto darbu situācijas uzlabošanā (cik un kādas sarunas bijušas ar vecākiem, kāda bija klases audzinātāja un mācību priekšmetu skolotāju sadarbība konkrētā bērna problēmu risināšanā, konsultāciju apmeklējumu uzskaite, vai kādam jau ir lūgta palīdzība, u.c.),
  • īsi formulē, kādu palīdzību vēlas saņemt no atbalsta komandas speciālistiem.

9.2. Atbalsta komandas vadītājs saņemot skolotāja iesniegumu:

  • uzaicina komandas speciālistus apkopot informāciju par bērnu un pārrunāt iespējamos palīdzības veidus.
  • uz kārtējo sēdi uzaicina skolotāju, bērnu un viņa vecākus, sēdē tiek uzklausītas visas iesaistītās puses un atbalsta komandas speciālisti piedāvā vēlamākos palīdzības veidus.

9.3. Atbalsta komandas dokumentācija glabājas noteiktā telpā slēgtā skapī. Par atbalsta komandas dokumentāciju un tās uzglabāšanu atbild komandas vadītājs. Atbalsta komanda apkopo informāciju un atskaitās izglītības iestādes administrācijai tās iekšējos normatīvajos dokumentos paredzētajā kārtībā.

 Direktore                                                                                                          I.Tauriņa